เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB127
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB252
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB164
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB146
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB132
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB141
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB136
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB128
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB147
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB398
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB557
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB818
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB3653
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB184
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB449
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB305
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB260
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB2081
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB192
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB506
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB748
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB1824
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB443
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB301
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB304
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB229
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB232
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB165
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB203
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB200
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB103
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB655
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB2744
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB169
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1048
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB774
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB1695
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB664
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB142
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB99
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB849
โครงการย่อยที่ 310.1 MB115
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1093
20160307-02510.5 MB1888
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB71
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB86
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB359
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB203
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB229
การมีส่วนร่วมของประชาชน
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB156
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB50
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB157
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB113
089-7 คนกับป่า324.9 KB61
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB87
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB146
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB64
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB124
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB57
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB115
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB109
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB72
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB71
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB77
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB108
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB55
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB204
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB89
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB115
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB110
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB145
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB82
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB71
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB179
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB71
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB139
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB132
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB75
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB64
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB96
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB124
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB159
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB84
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB62
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB119
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB187
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB95
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB148
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB116
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB160
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB267
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB319
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB239
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB235
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB66
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB99
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB240
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB644
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB64
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB327
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB59
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB157
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB70
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB136
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB69
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB63
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB58
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB99
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB65
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB60
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB70
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB65
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB66
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB60
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB103
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB69
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB83
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB91
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB76
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB149
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB65
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB82
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB56
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB93
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB62
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB61
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB87
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB226
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB63
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB83
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB122
จากหนังสือพิมพ์มติชน
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB62
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB67
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB67
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB74
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB67
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB68
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB66
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB67
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB77
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB64
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB73
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB64
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB65
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB75
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB80
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB71
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB70
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB73
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB67
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB85
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB100
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB66
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB62
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB66
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB69
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB66
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB65
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB71
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB59
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB65
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB64
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB62
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB68
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB69
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB61
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB71
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB76
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB58
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB78
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB61
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB75
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB70
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB78
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB67
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB71
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB69
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB69
081134.6 KB84
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB86
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB77
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB66
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB65
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB65
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB72
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB62
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB72
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB67
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB128
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB63
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB91
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB64
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB71
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB67
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB67
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB108
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB63
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB74
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB65
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB99
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB67
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB63
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB73
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB66
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB68
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB62
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB64
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB47
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB68
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB76
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB318
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB80
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB64
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB83
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB74
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB73
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB64
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB65
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB73
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB63
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB112
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB74
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB81
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB75
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB65
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB67
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB66
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB66
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB78
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB65
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB65
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB63
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB69
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB69
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB68
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB54
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB65
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB65
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB249
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB185
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB55
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB46
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB66
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB122
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB47
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB79
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB159
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB63
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB189
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB55
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB58
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB55
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB80
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB85
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB50
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB38
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB80
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB64
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB65
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB311
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB414
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB269
สู่อนาคตไทย
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB694
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB4180
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB188
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB620
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB508
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1011
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB899
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB579
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB840