สิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมษายน 2549
ปัจจุบันการท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่แทบทุกประเทศทั่วโลกขานรับ เพราะเป็นที่มาของรายได้ซึ่งถ้ามองจากการลงทุนทางวัตถุอย่างผิวเผินแล้ว ไม่มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อน เพราะอาศัยสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนา และนักบริหาร เรียกว่า ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม มาจัดการให้เกิดผลประโยชน์ขึ้น การจัดการเรื่องการท่องเที่ยว จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในระดับรัฐและเอกชนภายในประเทศและระหว่างประเทศและภูมิภาค

113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
303.1 KB
174 Downloads
Details

มิถุนายน 6, 2016

การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

มิถุนายน 6, 2016

อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม

มิถุนายน 6, 2016

บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]
มิถุนายน 5, 2016

กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

โครงการการมีส่วนร่วมของประ […]