ท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นและชุมชน
ท่องเที่ยว: ตลาดและนโยบายสาธารณะท่องเที่ยว: ตลาดและนโยบายสาธารณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การเมืองและนโยบายสาธารณะการเมืองและนโยบายสาธารณะ
เกษตรกรรมเกษตรกรรม
บทความจากหนังสือพิมพ์ของศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดบทความจากหนังสือพิมพ์ของศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
อื่นๆอื่นๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กุมภาพันธ์ 18, 2016

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 8 – 10 ก […]
พฤษภาคม 3, 2020

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน

คู่มือการวิเคราะห์การลงทุน […]
พฤษภาคม 3, 2020

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุด […]
พฤษภาคม 3, 2020

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ 2562 การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติ […]
พฤษภาคม 2, 2020

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของการท่องเที่ยวชุมชน

พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและผล […]
กุมภาพันธ์ 11, 2019

รายงานการศึกษา โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา (NRU)

รายงานการศึกษา โครงการวิจั […]