กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย
มีนาคม 9, 2016
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว : Lots in Thailand
มีนาคม 9, 2016

กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์

กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์

โดย

ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ประเด็นการนำเสนอ

  1. สถานการณ์โลกยุคใหม่ จากสงครามเย็นสู่บูรพาภิวัตน์
  2. บูรพาภิวัตน์ทาให้มหาอานาจและชาติต่างๆในโลก ปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
  3. ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่จะเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากบูรพาภิวัตน์
  4. ไทยควรทาอย่างไรในโลกยุคใหม่

กำรเมืองโลกยุคใหม่ อันเนื่องมำจำกบูรพำภิวัตน์

  1. การเมืองโลกเดิมเป็นขั้วอานาจเดียว คือ ตะวันตกเป็นใหญ่ มีสหรัฐฯ เป็นผู้นาตะวันตก
  2. ปัจจุบัน โลกกลายเป็นสามขั้วอานาจ คือ สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย
  3. โดยมหาอานาจหลักที่ขัดแย้งต่อสู้ คือ สหรัฐฯ กับจีน
  4. สหรัฐฯ มีพันธมิตร คือ ยุโรป ญี่ปุ่น

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์ (6.0 MB, 1514 downloads)

Comments are closed.