การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย

ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
มีนาคม 7, 2016
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร
มีนาคม 7, 2016

การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย

บทความโดย

คุณสมพร ใช้บางยาง
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
รองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร

คำนำ

สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ (PPSI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินงานภายใต้แผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ. หรือ TUHPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาสร้างองค์ความรู้ หรือนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ออกไปช่วยขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่สังคมและประชาชน โดยการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน และชุมชนท้องถิ่น

การสนับสนุนการออกแบบและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ดีสำหรับท้องถิ่น เป็นภารกิจหนึ่งที่แผนงานฯ ให้ความสำคัญ ภายใต้ภารกิจดังกล่าวแผนงานฯ ได้จัดการประชุมคู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีที่ 3 เรื่อง การกระจายอำนาจ: ความท้าทายและความสำเร็จ ขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ โดยทางแผนงานฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับเกจิอาจารย์ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึง 3 ท่าน ได้แก่ คุณสมพร ใช้บางยาง ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูปและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รองศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คำนำ
มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่คณาจารย์ และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากการบรรยายโดยวิทยากรทั้งสามท่านประกอบด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทางแผนงานฯ จึงได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร ถอดความ และเรียบเรียงเนื้อหาจากการนำเสนอของวิทยากรทั้งสามท่านมาจัดทำเป็นหนังสือ เรื่อง การกระจาย
อำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น: ความสำเร็จ และความท้าทาย เพื่อเผยแพร่ให้แก่นักวิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจในวงกว้าง

ทางแผนงาน นสธ. ขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสามท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอ่านตรวจสอบ และปรับแก้เนื้อหาของบทความให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการและทุกท่านที่สนใจปัญหาการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

Comments are closed.