การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 6, 2016
เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
มิถุนายน 7, 2016

การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำนาจ มุทิตา ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กันยายน 2548

รายงานการศึกษานี้เน้นศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ

ก) การถ่ายโอนภารกิจด้านดูแลสิ่งแวดล้อมจากราชการส่วนกลางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทของภารกิจที่ถ่ายโอนปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนในมุมมองของ อปท.

ข) ทบทวนผลงานการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดการทำงานของท้องถิ่นในภารกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการทำงานของท้องถิ่น

ค) ใช้กรณีศึกษาการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของ อบต. ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (environmental stress) สูงเนื่องจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ การอพยพของประชากร (แฝง) อันเป็นผลสืบเนื่องจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสัมภาษณ์วิธีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่น เก็บขยะและจัดการขยะ มลพิษจากน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ (กลิ่นและควัน)

ง) ศึกษากรณีตัวอย่างการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและอย่างมีนวัตกรรมในบางพื้นที่กรณีศึกษาเทศบาลนครพิษณุโลก เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักวิชาการโดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันนี เป็นตัวอย่างความสำเร็จและได้รับรางวัลและการยกย่องว่าเป็นหน่วยงานชั้นนำของ อปท. ที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมค่อนข้างดี

123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
897.8 KB
253 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.