การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มิถุนายน 2, 2016
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 5, 2016

การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คุณธนกุลวงศ์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2549

ตั้งแต่อดีตกาล การพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มักจะเลือกพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดการดำรงชีพ และทำกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคง แต่อัตราการขยายของชุมชนมักจะมีความรวดเร็วเกินกว่าการพัฒนาทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะน้ำผิวดิน ทำให้เกิดความจำเป็นต้องนำน้ำใต้ดินมาใช้เสริมเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในปัจจุบันนี้ ทั่วโลกมีการรณรงค์การขยายโอกาสน้ำสะอาดให้กับชุมชนให้ครบทุกชุมชนเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิต และรักษาสภาพแวดล้อมของสังคม การใช้น้ำใต้ดินจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากเพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะในเขตชุมชน

เนื่องจากการขยายของชุมชน และเศรษฐกิจในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกว่า การพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู่ และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ส่งผลให้เกิดสภาพขาดแคลนน้ำ ปัญหาคุณภาพน้ำ และการระบายน้ำในพื้นที่ จำต้องมีพัฒนา จัดหา และนำทรัพยากรจากพื้นที่ข้างเคียงเข้าช่วยชดเชย ซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินธรรมชาติ การทิ้งทรัพยากรที่ใช้แล้ว และการจัดสรรทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำผิวดินและ น้ำบาดาลซึ่งจำจะต้องใช้มาตรการด้านการจัดการในลักษณะผสมผสานเข้าวิเคราะห์ ช่วยแก้ปัญหา และความขัดแย้งดังกล่าว

093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1.4 MB
211 Downloads
รายละเอียด

 

Comments are closed.