การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย
มิถุนายน 5, 2016
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 5, 2016

การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  ดร.สมนึก ศิริสุนทร ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2549

แต่ก่อนโลกยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือเฟือเพียงพอให้กับมนุษย์ทุกคนได้ใช้ประโยชน์แต่จากความต้องการอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการพัฒนาความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิต แรงผลักดันนี้เองที่ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมารองรับความต้องการของมนุษย์ที่มีแนวทางในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การบริโภคทรัพยากรในรูปแบบที่เรียบง่ายในอดีตถูกแทนที่ด้วยกระแสบริโภคนิยม และเมื่อโลกมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการบริโภคทรัพยากรต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
เพียงแต่อัตราการบริโภคของมนุษย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นค่าคงที่ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น แต่ได้เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณตามกระแสของการบริโภคนิยมนั่นเอง ทำให้ธรรมชาติต้องแบกรับภาระเหล่านั้นมากกว่าที่พึงเป็น

099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
386.1 KB
140 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.