การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 6, 2016
NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 6, 2016
โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักร วัลลิโภดม ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมษายน 2549
ปัจจุบันการท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่แทบทุกประเทศทั่วโลกขานรับ เพราะเป็นที่มาของรายได้ซึ่งถ้ามองจากการลงทุนทางวัตถุอย่างผิวเผินแล้ว ไม่มีอะไรยุ่งยากและซับซ้อน เพราะอาศัยสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ นักพัฒนา และนักบริหาร เรียกว่า ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรม มาจัดการให้เกิดผลประโยชน์ขึ้น การจัดการเรื่องการท่องเที่ยว จึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายทั้งในระดับรัฐและเอกชนภายในประเทศและระหว่างประเทศและภูมิภาค

113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
303.1 KB
305 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.