การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.

อภิวัฒน์ท้องถิ่น:สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย
มีนาคม 9, 2016
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
มีนาคม 9, 2016

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.

โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร / หัวหน้าโครงการ
อาจารย์สุธาสินี ธิติสุทธิ / นักวิจัย
นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล / นักวิจัย และผู้ประสานงาน
นายเกรียงไกร จินะโกฎิ / นักวิจัย

บทสรุปผู้บริหาร

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หมายความรวมถึงการกระจายอำนาจให้แก่ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ จัดการ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานภาพและปัญหาอุปสรรคด้านกฎหมายในการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ อปท. โดยครอบคลุมทรัพยากรป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรแร่ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรน้ำ วิธีการศึกษาประกอบด้วย การสำรวจกฎหมายทั้งที่เป็นพระราชบัญญัติ กฎหมายระดับรอง ตลอดจนระเบียบและหนังสือสั่งการต่างๆ การสัมภาษณ์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การจัดประชุมกลุ่มย่อยและสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. รวมทั้งชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เลย อุบลราชธานี และจังหวัดชายทะเลอันได้แก่ ตราด ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และสงขลา และการรวบรวมคำพิพากษาศาลปกครองความเห็นของสำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาและของหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจหน้าที่ของ อปท. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติผลการศึกษาทำให้เข้าใจสถานภาพของปัญหาและอุปสรรคในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของ อปท. และสามารถบ่งชี้ประเด็นเพื่อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การกระจายอำนาจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ อปท. เพิ่มมากขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท. (5.4 MB, 1112 downloads)

Comments are closed.