การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน

กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
มิถุนายน 5, 2016
ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย
มิถุนายน 5, 2016

การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ดำเนินการโดยฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2548

ทรัพยากรแร่และพลังงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ การผลิตแร่ของประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีมูลค่าการผลิตประมาณ 20,000–30,000 ล้านบาทต่อปี ประมาณร้อยละ 95 ของมูลค่าการผลิตเป็นมูลค่าการใช้ในประเทศ มีการนำเข้าแร่คุณภาพดีและแร่ที่ไม่มีการผลิตในประเทศเป็นมูลค่าประมาณ 29,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2547) ส่วนการส่งออกมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท (พ.ศ. 2547) ขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานประมาณ600 พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการนำเข้าประมาณเท่าตัวส่วนใหญ่อยู่ในรูปน้ำมันดิบ

097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน
783.5 KB
184 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.