การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

แนะนำหนังสือ “คอร์รัปชั่น กฎของนิวตัน พิราบ(ขาว)”
กุมภาพันธ์ 28, 2016
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย
มีนาคม 6, 2016

การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม : ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

จากบทความเรื่อง : การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม: ความท้าทายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เสนอบทความ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพ­ัฒนาประเทศไทย
ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ­ไทย

ผู้นำอภิปราย ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธ­ารณะ

ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ­” (Positioning Thailand in the Next Three Decades: Four Challenges to Quality Growth)

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ­็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Comments are closed.