คนกับป่า: มุมมองจากรากหญ้า

นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย
มิถุนายน 2, 2016
การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน
มิถุนายน 2, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 3 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์การขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สิงหาคม 2548

รายงานชิ้นนี้ ทำการวิเคราะห์นโยบายการจัดการป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับคนกับป่าในยุคสมัยรัฐบาลทักษิณ (2544- ปัจจุบัน) โดยชี้ให้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายซึ่งจำแนกได้เป็น 1. การมุ่งเพิ่มและคุ้มครองพื้นที่ป่า 2. การปรับกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรลงสู่เอกชนและองค์กรท้องถิ่น 3. การปรับโครงสร้างบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยราชการ และ 4.การแปลงทรัพย์ (ทรัพยากร) ให้เป็นทุน

088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย
413.4 KB
242 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.