การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย
มีนาคม 7, 2016
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ
มีนาคม 7, 2016

การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร

โครงการรูปแบบการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร เพื่อการสนับสนุนการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภค

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรับปรุง 8 พฤษภาคม 2553

สนับสนุนทุนวิจัยโดยแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คณะวิจัย

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ.ดร. พรรัตน์ สินชัยพานิช
ดร.ครรชิต จุดประสงค์
ผศ.ดร. เรณู ทวิชชาติวิทยากูล

ที่ปรึกษา

รศ.ดร. พงศธร สังข์เผือก
รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร (2.2 MB, 2144 downloads)

Comments are closed.