AEC : เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี
มีนาคม 7, 2016
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย
มีนาคม 7, 2016

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย

ผู้เขียน: ศาสตราจารย์ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

คำนำ

“ . . คดีมาบตาพุดนับเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมไทยกล่าว คือ ประชาชนไม่ยินยอมให้รัฐส่วนกลางผูกขาดอำนาจในการกำหนดนโยบาย   สิ่งแวดล้อมและใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป . . ” เอกสารชุดความรู้วิเคราะห์ช่องว่างนโยบายเรื่องจุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่อง ว่างนโยบายนี้ได้วิเคราะห์วิวัฒนาการของการบูรณาการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผ่านมาและผลกระทบของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีคดีมาบตาพุดเป็นกรณีศึกษาตามด้วยการวิเคราะห์ช่อง ว่างทางนโยบายในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและปิดท้ายด้วยการนำเสนอแนวทางและมาตรการที่ควรจะต้องขับเคลื่อนต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ( นสธ . หรือ TUHPP ) โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ สร้างเสริมสุขภาพ( สสส . ) ที่ได้รวบรวมและจัดพิมพ์เอกสารเรื่องนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ต่อไปในอนาคต

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย (2.5 MB, 673 downloads)

 

Comments are closed.