ชาวบ้าน ชาวเมือง

นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 6, 2016
การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
มิถุนายน 6, 2016

ในระยะ 50 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ได้มีการศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงนี้มากมาย แต่ส่วนมากได้มุ่งไปที่การสูญเสียป่า น้ำเหือดแห้งไปไม่พอเพียงแก่การเกษตร แม่น้ำลำคลองเกิดการเน่าเสีย หมักหมมไปด้วยเศษขยะและสารพิษที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมและจากชุมชน อากาศในเมืองเจือปนไปด้วยควันพิษ ทั้งสิ้นทั้งปวงนี้เกิดขึ้นเพราะสังคมกำลังจะเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม

การพัฒนาตามรูปแบบของตะวันตก ที่ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2500 โดยการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอันมีเขื่อนยักษ์ผลิตกระแสไฟฟ้า ถนนหนทางที่เชื่อมต่อจังหวัด อำเภอตำบลต่างๆกับกรุงเทพมหานครเพื่อการคมนาคม ขนส่งสินค้าและวัตถุดิบสำหรับการอุตสาหกรรม และแรงงานสำหรับโรงงานที่ผุดขึ้นเดียรดาษ

118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง
288.0 KB
115 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.