ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย

การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน
มิถุนายน 5, 2016
การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
มิถุนายน 5, 2016

ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย โสภณ ชมชาญ ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิถุนายน 2548

จากหลักฐานที่ปรากฎในประวัติศาสตร์ของไทยนั้น รัฐได้ให้ความสนใจกับการบริหารจัดการที่ดินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสำคัญที่ว่าที่ดินเป็นรากฐานของการผลิตที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ รัฐได้ตระหนักดีว่าการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดในแต่ละพื้นที่นั้น มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศโดยส่วนรวม จึงได้กำหนดนโยบายที่ดินขึ้น ทั้งในรูปกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และมติของคณะกรรมการต่างๆ นโยบายที่ดินที่กำหนดขึ้น ดังกล่าวมีทั้งที่เชื่อมโยง สอดคล้องและขัดแย้งซึ่งกันและกันขึ้นอยู่กับแนวคิดและนโยบายของผู้บริหารประเทศในช่วงเวลานั้นๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 1762 ถึงปัจจุบันได้มีนโยบายที่ดินที่ได้กำหนดขึ้นจำนวนมาก
อย่างไรก็ตามนโยบายที่ดินในอดีตได้กระจัดกระจายอยู่ในส่วนราชการและสถาบันต่างๆไม่มีการรวบรวมไว้ในลักษณะฐานข้อมูล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำฐานข้อมูลนโยบายที่ดินขึ้นให้เห็นภาพรวมของนโยบายที่ดินในอดีตรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีมา เพื่อที่จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนเพื่อจัดทำนโยบายที่ดินขึ้นใหม่หรือเพื่อการศึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย
2.3 MB
217 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.