ทรัพยากรประมงทะเลไทย

เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย
มิถุนายน 2, 2016
บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 2, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 3 ทรัพยากรประมงทะเลไทย…กับนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองไร โตกฤษณะ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม 2548

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการศึกษาตามหัวข้อที่กำหนดในการจัดทำรวมห้าประเด็น คือ ขนาดของภาคเศรษฐกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้ภาพบทบาทของประมงไทย สถานภาพของความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเลไทย นโยบายของรัฐที่ผ่านมาเกี่ยวกับการประมงไทย ประเด็นปัญหาที่จะต้องแก้ไข และ ทางเลือกและข้อเสนอในการจัดการในห้าปีข้างหน้า

<iframe style=’width:900px;height:500px’ src=’http://online.pubhtml5.com/vnan/uacg/’ seamless=’seamless’ scrolling=’no’ frameborder=’0′ allowtransparency=’true’ allowfullscreen=’true’ ></iframe>

086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย
603.6 KB
242 Downloads
รายละเอียด

086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย
603.6 KB
242 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.