20160304-01

เว็บ essay writing serviceไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอุทกภัย

www.flood.rmutt.ac.th

บอกวัตถุประสงค์best gas grillsองโครงการ

 

 

เว็บไซต์เหลียวมอง มาบตาพุด

www.flood.rmutt.ac.th

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 2. เพื่อจัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับมาบพุดในประเด็นต่างๆ
 3. เพื่อจัดทำเว็บท่า (Portal) สำหรับการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชน
 4. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเอง
 5. เพื่อประโยชน์ในการการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพภาคประชาชนต่อไป
 เหลียวมอง มาบตาพุด

 

 

 

 

ท่องเที่ยวและท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์ท้องถิ่นและชุมชน

www.tlg.rmutt.ac.th

 • จัดทำฐานข้อมูล อปท. ที่สามารถดึงข้อมูล อปท.ที่มีอยู่กระจัดกระจายจากฐานข้อมูลราชการ
 • จัดเก็บสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ อปท. ในรูปแบบเว็บท่าเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึง
 • จัดเก็บสารสนเทศผ่านเว็บไซต์เน้นหน้าที่ การให้บริการ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ
 • จัดเก็บองค์ความรู้: งานวิจัย รายงานผลการศึกษา แนวการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
 • เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่าง นักวิจัย ผู้ปฏิบัติงาน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้สนใจ
 • จัดเก็บสถิติที่สำคัญ
 • เชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ ของหน่วยงานของ อปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ฐานข้อมูลที่ปรับแล้วจัดลำดับศักยภาพของ อปท.