ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย:การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย
มีนาคม 7, 2016
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย
มีนาคม 7, 2016

ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ผู้เขียน ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย

ที่ปรึกษา ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล

คำนิยม

“กำลังมีความทุกข์ชนิดใหม่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้เป็นความทุกข์ขนาดใหญ่ ที่มนุษย์ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนั่นคือวิกฤตการณ์ของความอยู่รอดของสรรพชีวิตทั้งมวลร่วมกันทั้งโลกเพราะอารยธรรมปัจจุบันทำลายสิ่งแวดล้อมจนโลกทนไม่ไหวประเทศต่างๆ ไม่สามารถตกลงและปฏิบัติตามกติกา ที่จะบรรเทาการทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การเมือง และฐานะของรัฐบาลของตนๆ จึงยังไม่มีทางออกจากความทุกข์ของโลกในกระแสอารยธรรมปัจจุบัน” นั่นคือข้อสรุปที่ได้จากหนังสือโดยท่านผู้หญิงดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย เล่มนี้ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมผลงานวิจัยของสถาบันธรรมรัฐฯ เขียนเป็นหนังสือชื่อ “ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย: บทเรียนจาก
โลกาภิวัตน์สู่การพัฒนาด้วยภูมิปัญญาตะวันออก” ในโอกาสครบ 10 ปีของสถาบันธรรมรัฐฯ ฐานของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การวิจัย จึงมีตัวเลขข้อมูลหลักฐานประจักษ์พยานที่แสดงถึงสถานะของสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดขึ้น อันนำมาสู่บทสรุปดังกล่าวข้างต้น ถ้าคำนึงถึงภยันตรายขนาดมหึมา ที่คุกคามความอยู่รอดของเราทั้งหมดร่วมกัน ไอ้เรื่องที่ทะเลาะๆ แทบจะฆ่ากันตายจะกลายเป็นเรื่องจิ๊บจ๊อยไปทันที ฉะนั้นถ้าคนไทยได้อ่านหนังสือเล่มนี้กันมากๆ อาจจะหยุดทะเลาะกันหันมารวมตัวเพื่อเผชิญวิกฤตใหญ่ร่วมกัน แม้แต่ตัวอมีบาซึ่งเป็นสัตว์เซลล์เดียว เมื่อเผชิญสภาวะวิกฤต มันยังรวมตัวกัน แต่เราเป็นมนุษย์หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้เห็นว่าธรรมาภิบาลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากเพียงใด แม้จะยากเพียงใดเราก็ต้องพัฒนาสมรรถนะโดยรวมของเราขึ้น ประเทศไทยยังต้องการ
การทำงานทางวิชาการในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทำนองเดียวกับที่สถาบันธรรมรัฐฯ ทำอีกมาก

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

 

ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย (927.4 KB, 836 downloads)

Comments are closed.