นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน

สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
มิถุนายน 5, 2016
ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย
มิถุนายน 6, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน มนตรี จันทวงศ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนาคม 2549

ความเชื่อที่ว่า “รากเหง้าของปัญหาความยากจน มาจากเรื่องน้ำ” เป็นความเชื่อที่มีลักษณะกึ่งคัมภีร์ในสังคมไทยมาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งทศวรรษ ความเชื่อนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบายน้ำ ด้วยการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ระบบชลประทาน เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในเรื่องการใช้เป็นเครื่องมือหาเสียงกับเกษตรกร, ความต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ และผลประโยชน์จากการผลักดันโครงการก่อสร้างอย่างยากที่จะแยกออกจากกัน จนถึงปัจจุบันฝ่าย
การเมืองหรือฝ่ายกำหนดนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังคงผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานใหญ่ๆออกมา ในรูปลักษณ์หรือชื่อเรียกที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย

102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน
1.5 MB
207 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.