การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร
มีนาคม 7, 2016
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มีนาคม 7, 2016

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี

บรรณาธิการร่วม

รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผู้เขียน

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชำนิวิกย์กรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศาสตรา สุดสวาสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์

คำนำ

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ตระหนักถึงความจำเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาควรแสดงบทบาททางวิชาการต่อสังคมในการทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ รวมถึงการผลิตองค์ความรู้ใหม่ ๆ ทั้งในรูปความรู้พื้นฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องด้านการพัฒนาประเทศ หรือการผลิตองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในรูปของงานวิชาการเชิงประยุกต์ที่เน้นการนำผลการศึกษาไปใช้ในทางปฏิบัติจริง เช่น การใช้เป็นแนวทางการกำหนดนโยบายสาธารณะ เป็นต้น เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ดังกล่าว คณะพัฒนาการเศรษฐกิจจึงได้ระดมคณาจารย์ของคณะเพื่อร่วมกันผลิตชุดผลงานทางวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสาระสำคัญของผลงานวิชาการชุดนี้ประกอบด้วย 1) การกำหนดประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ เพื่อให้สังคมไทยทราบถึงลักษณะของปัญหาและความรุนแรงของปัญหา 2) นำเสนอแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สังคมและผู้กำหนดนโยบายสาธารณะมีกรอบความคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ถูกต้อง และ 3) นำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายให้สังคมและรัฐบาลโครงการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาการเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1 นี้จึงเป็นความพยายามของคณะพัฒนาการเศรษฐกิจในการรวบรวมประเด็นสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อนำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ นอกจากนั้น คณะพัฒนาการเศรษฐกิจยังเล็งเห็นว่า พ.ศ. 2554 จะเป็นปีที่สังคมไทยจะให้ความสำคัญกับทางเลือกเชิงนโยบายเพราะจะเป็นปีที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น พ.ศ. 2554 จึงเป็นปีที่ประชาชนจะมีการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ มีการนำเสนอนโยบายสาธารณะของพรรคการเมืองต่าง ๆ และมีการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของคณะรัฐบาล ด้วยเหตุนี้ การแสดงบทบาททางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการการพัฒนาประเทศ โดยประเด็นเชิงนโยบาย 7 เรื่องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจได้นำเสนอ ประกอบด้วย 1) รูปแบบของรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่เป็นกรอบของการกำหนดนโยบายสาธารณะโดยประชาชน 2) การตรวจสอบการใช้จ่ายภาครัฐ 3) ความเป็นรัฐสวัสดิการ 4) การจัดการด้านการศึกษา 5) การกำหนดท่าทีของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลก 6) ปัญหาความเสี่ยงจากหนี้สาธารณะ และ 7) การกำหนดนโยบายการเงินและการคลังในช่วงปี 2554

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ (10.5 MB, 1321 downloads)

Comments are closed.