บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี

ผู้เขียน

รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

บรรณาธิการ

ยุวดี คาดการณ์ไกล

คำนำ

เนื่องในโอกาสการเปิดตัวของแผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นั้น แผนงาน นสธ. ได้เชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยกับจินตนาการใหม่เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.ในเวที การประชุมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแนะนำแผนงานนสธ.ให้เป็นที่รู้จักแล้ว แผนงานนสธ.ยังจัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนางานวิจัยนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยอีกด้วย โดยได้เรียนเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสองท่านได้แก่ ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ และรศ.ดร.นิพนธ์ พวงพงศกร ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการพัฒนานโยบายสาธารณะของประเทศความน่าสนใจของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านที่บรรยายใน
เวทีดังกล่าว คือทั้งสองท่านมาจากศาสตร์ที่ต่างกัน โดยเฉพาะ ศ.ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์ มาจากสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ รศ.ดร.นิพนธ์ พวงพงศกร   มาจากสาขาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งให้มุมมองต่อบทบาทมหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ว่ามีโอกาสและข้อจำกัดอย่างไรในด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะและได้ให้ข้อเสนอที่มีคุณค่าในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์ไปสู่การวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีในการนี้แผนงาน นสธ. จึงได้ถอดความจากคำบรรยายดังกล่าวซึ่งมีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าและควรค่าแก่การเผยแพร่ให้กับที่ผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทมหาวิทยาลัย ได้เปิดมุมมอง ได้เรียนรู้และนำไปสู่การ
ทบทวนบทบาทของมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะให้ความสำคัญกับแนวทางดังกล่าวในอันที่จะสร้างงานวิจัยเพื่อจะก้าวไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดีต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (203.7 KB, 166 downloads)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *