สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 5, 2016
นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน
มิถุนายน 5, 2016

สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับประเทศไทย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ วัชพงษ์ ศิลาเลิศรักษ์ สุมน สุเมธเชิงปรัชญา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม 2549

เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production: CP) เป็นเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากการเปลี่ยนมุมมองวิธีคิดในเรื่องของปัญหามลพิษและของเสียที่เกิดจากการผลิตซึ่งที่จริงแล้วก็คือวัตถุดิบและพลังงานที่ใส่เข้าไปในกระบวนการผลิตแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ที่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรงนั่นเอง ดังนั้นวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ไปสู่แนวทางของ ”การพัฒนาที่ยั่งยืน” จึงควรเปลี่ยนจากใช้เทคโนโลยีเพื่อบำบัดมลพิษที่ปลายทาง(End-of-Pipe treatment) ซึ่งเป็นวิธีที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่าย มาเป็นการป้องกันมลพิษ (Pollution Prevention) หรือลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดก่อน แล้วจึงค่อยทำการบำบัดมลพิษให้เป็นไปอย่างถูกต้องต่อไป ดังนั้นการดำเนินการเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด จึงเป็นมากกว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่แหล่งกำเนิด ช่วยลดของเสีย ลดการใช้วัตถุดิบ ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่พนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม

101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด
988.2 KB
143 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.