หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น
มีนาคม 8, 2016
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
มีนาคม 8, 2016

หาดทรายคุณค่า…ชีวิตที่ถูกลืม

ผู้เขียน

สมปรารถนา ฤทธิ์พริ้ง

พงศ์ธีระ บัวเพ็ชร

สุวิมล พิริยธนาลัย

มูหามะสุกรี มะสะนิง

โสภิณ จิระเกรียรติกุล

พรรณิภา โสดถิพันธุ์

กัลยาณี พรพิเนตพงศ์

บทนำ

หาดทราย นอกจากทำหน้าที่ปกป้องและสร้างแผ่นดินแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในระบบนิเวศของสรรพชีวิต รวมทั้งวิถีชีวิตของผู้คน เรื่องราวการเดินทางของทรายเม็ดเล็กๆ จากต้นน้ำ ลำธารสู่ทะเล ก่อเกิดเป็นสันดอน หาดทราย และเนินทรายชายฝั่ง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลตามวัฏจักรแห่งธรรมชาติได้ถูกนำเสนอไว้อย่างเป็นรูปธรรม หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากเล่มแรก (หาดทราย…มรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น) โดยมุ่งนำเสนอระบบนิเวศและคุณค่าของหาดทราย ขณะที่ในเล่มแรกบอกเล่าถึงบาดแผลที่เกิดกับหาดทราย และต้นเหตุแห่งความเสียหายอันเกิดจากการคุกคามโดยมนุษย์  การนำเสนอเรื่องราวคุณค่าของหาดทรายในหนังสือเล่มนี้เป็นความร่วมมือของผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในชุมชน โดยนำเสนอควบคู่กับข้อมูลทางวิชาการ มุ่งหวังให้สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดความตะหนักในความสำคัญของหาดทราย และสามารถรักษาทรัพยากรนี้ไว้ตราบนานเท่านาน

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม (3.5 MB, 347 downloads)

Comments are closed.