โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
มีนาคม 8, 2016
หาดทรายคุณค่า…ชีวิตที่ถูกลืม
มีนาคม 8, 2016

หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น

ผู้เขียน

สมบูรณ์ พรพิเนตพงศ์
กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
สมัย โกรทินธาคม
ดนุชัย สุรางค์ศรีรัฐ

บรรณาธิการ

พรรณิภา โสตถิพันธ์ุ
โสภิณ จิระเกียรติกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

สายสุดา บัวสม

บทนำ

การพังทลายของหาดทรายภาคใต้อ่าวไทยตอนล่างเป็นปัญหาที่อยู่ในขั้นวิกฤติและถูกกล่าวถึงอยู่เสมอแต่มาตรการป้องกันและการแก้ไขที่ดำเนินการอยู่ตลอดมาไม่ได้ ส่งเสริมให้หาดทรายฟนื้คืนสู่สภาพเดิมที่มีเสถียรภาพยิ่งไปกว่านั้นมาตรการเหล่านั้นยังส่งผลกระทบต่อหาดทรายในพื้นที่ข้างเคียงเป็นลูกโซ่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดซึ่ง แสดงถึงความไม่เข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคคลบางกลุ่มหนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผย แพร่ความรู้เกี่ยวกับหาดทรายโดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องการนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ดังที่ผ่านมารวมถึงการสร้างความร่วมมือร่วมใจกัน เฝ้าระวังรักษาหาดทรายธรรมชาติของไทยให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น (6.7 MB, 303 downloads)

Comments are closed.