องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหาและข้อเสนอเชิงนโยบาย

รายชื่อนักวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด หัวหน้าโครงการ
ดร.โสภณ ชมชาญ นักวิจัย
นายชัยพงษ์ สำเนียง นักวิจัย
ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง นักวิจัย
นางสาวปัฐมา ชูประเสริฐ นักวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลดา เพ็ชรวรุณ นักวิจัย
อาจารย์ ดร.แสวง รวยสูงเนิน นักวิจัย

สิงหาคม 2555

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นบทสรุปจากการศึกษาของโครงการย่อยในชุดโครงการการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน โดยมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และข้อจำกัด ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

การศึกษาในครั้ง นี้ได้รับความร่วมมื่ออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร อปท. กว่า 40 ท่าน จากภูมิภาคต่างๆ ที่มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะเอ่ยนามได้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ นายประเทศ ซอรักษ์ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง นายวีระวัฒน์ ฉินทกานันท์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายสกล ลีโนทัย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) นายสุวัฒน์ ควรชม สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้นายสมบัติ ลาอ่อน สำ นักนักกฎหมาย กรมทีดิ่น ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขรายงาน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ในที่นี้อีกครั้ง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย (1.8 MB, 229 downloads)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *