อภิวัฒน์ท้องถิ่น:สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี
มีนาคม 8, 2016
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.
มีนาคม 9, 2016

อภิวัฒน์ท้องถิ่น:สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย

อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย

ผู้เขียน ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล

คำนำ

การปกครองท้องถิ่น ทำอย่างไรจึงจะสร้างให้เป็นรากฐานใหม่ของประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีบทบาทและมีความรักความผูกพันผู้สนใจอาจจะหาคำตอบเบื้องต้นจากเอกสารเล่มนี้ ซึ่งเป็นการถอดความและเรียบเรียงจากการนำเสนอ โดย ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ในเวทีปฏิรูปประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552 สาระสำคัญของเอกสารนี้ เป็นการกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีประชาธิปไตยตะวันตก พร้อมด้วยการเสนอแนวทางสำหรับประเทศไทยที่ต้องให้ความสำคัญกับ Self government มากขึ้น ไม่ใช่ Representative government อย่างเดียวถัดมาเป็นการรวบรวมทัศนะและมุมมองที่หลากหลายของผู้ทรงคุณวุฒิต่อแนวคิดของ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์แผนงานเสริมสร้างการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) จึงเห็นว่า สาระสำคัญของเอกสารนี้เป็นความท้าทายยิ่ง สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะท้องถิ่น และให้คุณค่าแก่การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น จึงได้จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ โดยใช้ชื่อว่าอภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมือง เพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม หากมีผู้สนใจที่จะศึกษารายละเอียดมากขึ้น สามารถหาอ่านได้จากหนังสือชื่อ “แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน: สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย” เขียนโดย ดร.เอนกเหล่าธรรมทัศน์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเพิ่งจะนำออกเผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย (581.6 KB, 870 downloads)

Comments are closed.