อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย
มิถุนายน 6, 2016
การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม
มิถุนายน 6, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา นุตาลัย นายจักรี เตจ๊ะวารี ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2549

ภาพที่คนส่วนใหญ่มักจะมีอยู่ในใจเมื่อพูดถึงเรื่องอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม คือ ภาพของมลพิษที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน ทั้งน้ำเสีย ควันพิษ หรือแม้กระทั่งกลิ่นที่เหม็นคลุ้ง ฯลฯ ภาพที่ฝังใจคนทั่วไปดังกล่าวนี้นับว่ามีส่วนถูกต้องไม่น้อย แม้ว่าในขณะนี้โรงงานต่างๆจะได้มีการปรับปรุงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้มีความรัดกุมมากกว่าในอดีตแล้วก็ตาม แต่ข่าวคราวที่มีออกมาเป็นระยะๆเกี่ยวกับการเสียชีวิต หรือการเจ็บป่วยของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม หรือผลกระทบทางลบที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ห่างจากโรงงานได้รับ ก็แสดงให้เห็นว่าโรงงานยังคงเป็น ‘ตัวการ’ ที่สำคัญในการก่อมลพิษในสายตาคนส่วนใหญ่อยู่นั่นเอง

112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม
344.0 KB
159 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.