กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์
มีนาคม 6, 2016
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง
มีนาคม 6, 2016

การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน

โดย : มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด และอัครพงศ์ อั้น ทอง สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวรวมที่ใช้โดยทั่วไปต้องการที่จะให้ทราบว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะมีอิทธิพลทาให้จา นวนนักท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงมากน้อยอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าความยืดหยุ่นในสมการอุปสงค์การท่องเที่ยวรวมยังมีความสาคัญต่อการวางแผนและนโยบายการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ค่าความยืดหยุ่ดต่อราคายังสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาการท่องเที่ยว ขณะที่ความยืดหยุ่นต่อรายได้จะแสดงให้ว่า การท่องเที่ยวเป็นสินค้าท่องเที่ยวประเภทใด
บทความนี้พัฒนาแบบจาลองอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน โดยใช้ข้อมูลช่วงปี พ.ศ. 2531-2556 รวม 26 ปี ในการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของ
นักท่องเที่ยวจีน ดังมีแบบจา ลองอุปสงค์การท่องเที่ยว

031 เรียนฟรี 15 ปี แล้วเด็กไทยและสังคมจะได้อะไร
168.9 KB
190 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.