เกี่ยวกับท่องเที่ยว : ตลาดและนโยบายสาธารณะ

(Tourism : Market and Public policy)