ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมเessay writing serviceอกสารวิชาการต่างๆ โดยจัดทำในรูปแบบของ Library ที่จัดเป็นหมวดหมู่เพื่อให้ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารที่ต้องการได้ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจโbest gas grillsดยมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะหวังว่าข้อมูลในส่วนนี้จะสามารถสร้างคุณูปการในฐานะที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส่วนหนึ่งให้แก่สังคมไทย

โดยได้มีการจัดหมวดหมู่เอกสารต่าง ๆ ดังนี้

  • ท้องถิ่นและชุมชน
  • ท่องเที่ยว: ตลาดและนโยบายสาธารณะ
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การเมืองและนโยบายสาธารณะ
  • เกษตรกรรม
  • บทความจากหนังสือพิมพ์ของศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
  • อื่นๆ