เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย
มิถุนายน 6, 2016
ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย
มิถุนายน 6, 2016

ภายหลังปี พ.ศ. 2535 ได้มีความก้าวหน้าระดับหนึ่งในประเทศไทยเกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางดำเนินการสำคัญสี่แนวทาง กล่าวคือ หนึ่ง มาตรการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความจำเป็นต้องอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม สอง การเพิ่มวงเงินลงทุนของภาครัฐ เพื่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในเขตเมืองต่างๆ สาม การยกมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระบบการผลิตและสถานประกอบการ สี่ การกำหนดเงื่อนไขให้โครงการพัฒนาขนาดใหญ่จะต้องผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมเสียก่อน พร้อมกับให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาพิจารณ์ ฯลฯ

 

Comments are closed.