เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิถุนายน 6, 2016
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
มิถุนายน 7, 2016

เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

การประเมินสุขภาวะชุมชน ประจาปี 2557 เทศบาลตาบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ภาพรวมของผลการวิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะ 

  • เทศบาลตาบลเกาะคา มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 3.08
  • อยู่ในลาดับที่ 13 จาก 21 เทศบาลตาบล ในเขตภาคเหนือตอนบนที่เข้าร่วมโครงการ และส่งแบบสารวจฯ
  • มีดัชนีสุขภาวะที่ดีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีความท้าทายที่ต้องพัฒนา ได้แก่ ด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม และด้านความปลอดภัย

มิติด้านสุขภาพอนามัย

กลไกการทางานที่นาพาไปสู่ความสาเร็จ เกิดจากแนวคิด “การพัฒนาคน พัฒนางาน ด้วยวิถีชุมชน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี มีการดูแลสุขภาพโดยชุมชน เพื่อเป็นสังคมที่เอื้ออาทรภายใต้สิ่งแวดล้อมชุมชนที่ปลอดภัย” ผ่านเครื่องมือและกระบวนการหลายรูปแบบ ได้แก่ การนาใช้ข้อมูลที่หลากหลายเป็นพื้นฐานในการทางาน, การสร้างวัฒนธรรมและการส่งเสริมการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง, การจัดกระบวนการร่วมคิดร่วมทาและเลือกเรียนรู้ที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้

129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
22.3 MB
642 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.