เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
มิถุนายน 7, 2016
เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย
มิถุนายน 7, 2016

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ผลการวิเคราะห์ดัชนีสุขภาวะ เทศบาลตาบลเจดีย์แม่ครัว 

ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัวพบว่า มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 3.02 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 14 จาก 21 โดยมีสุขภาวะที่ดีผ่านค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติด้านการป้องกันภัยพิบัติ มิติด้านการศึกษาและเรียนรู้ มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมมีความท้าทายที่ต้องพัฒนา ได้แก่ มิติด้านความปลอดภัย มิติด้านสวัสดิการชุมชน มิติด้านความยั่งยืนของการเกษตร มิติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม มิติด้านเศรษฐกิจชุมชน

130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4.4 MB
555 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.