เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
มิถุนายน 7, 2016
เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
มิถุนายน 7, 2016

ผลการเปรียบเทียบสุขภาพของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน พบว่า มีค่าดัชนีสุขภาวะรวมเฉลี่ย 2.75 จากคะแนนเต็ม 7 คะแนน อยู่ในลำดับที่ 20 จาก 21 โดยมีสุขภาวะที่ดีผ่านค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ มิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มิติด้านการป้องกันภัยพิบัติ มิติด้านความปลอดภัย และ มิติด้านการศึกษาเรียนรู้ มีความท้าทายที่ต้องพัฒนา ได้แก่ มิติด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มิติด้านความยั่งยืนของการเกษตร มิติด้านสุขภาพอนามัย มิติด้านเศรษฐกิจชุมชน มิติสวัสดิการชุมชน และมิติด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม

131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง  จ.เชียงราย
3.1 MB
332 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.