แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม ย่านถนนเจริญราษฏร์
มีนาคม 7, 2016
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism
มีนาคม 8, 2016

เมืองพิเศษ: แนวคิดและความเป็นไปได้

ผู้เขียน รศ.วุฒิสาร ตันไชย

ที่ปรึกษา ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
บรรณาธิการ ยุวดี คาดการณ์ไกล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ คณาวุฒิ เอี่ยมสำอางค์

คำนำ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นการถอดความจากการบรรยายของรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการพระปกเกล้า เมื่อครั้งที่ทางแผนงานสร้างเสริมนโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจากท่าน มาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการจัดตั้งเมืองพิเศษในประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 ณ ห้องแคนนา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. อันเป็นส่วนหนึ่งของเวทีภาคีเครือข่ายวิชาการที่พยายามร่วมหาทางออกสำหรับการแก้ไขปัญหามาบตาพุด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในขณะนั้น จึงเกิดคำถามว่า พื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ควรมีการบริหารรูปแบบพิเศษหรือไม่ที่ต่างจากรูปแบบการบริหารของท้องถิ่นทั่วไปรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย ในฐานะที่เป็นผู้หนึ่งที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนานโยบายด้านการปกครองท้องถิ่นของไทย และมีบทบาทสำคัญในการผลักดันเรื่องเมืองพิเศษ โดยเฉพาะเมืองพิเศษนครแม่สอด จึงสามารถให้ความกระจ่าง ตอบข้อซักถาม ชี้แนะเพื่อการเตรียมการที่เป็นทางออกสำหรับการบริหารพื้นที่มาบตาพุดได้เป็นอย่างดีแผนงาน นสธ. เห็นว่าเนื้อหาคำบรรยายของรองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รวมทั้งสาระที่เกิดจาการแลกเปลี่ยนในเวทีดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งเมืองพิเศษในประเทศไทย จะได้เรียนรู้ติดตามและทำความเข้าใจ จึงได้รวบรวมและจัดพิมพ์เป็นหนังสือในชื่อเรื่องเมืองพิเศษ : แนวคิดและความเป็นไปได้ ดังที่ท่านกำลังถืออยู่ในขณะนี้

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้ (6.1 MB, 1056 downloads)

Comments are closed.