เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 1, 2016
เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย
มิถุนายน 2, 2016

เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย ศาสตราจารย์.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้รับการสนับสนุนจาก โครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการโดยมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2548

การพัฒนาประเทศของไทยตลอดช่วงระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้ว่าการประเมินผลการพัฒนาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะระบุว่า นโยบายที่ผ่านมา สามารถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ก็ตาม แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขคือ เรื่องการกระจายรายได้ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้รายงานผลการศึกษาจากหลาย สถาบันก็บ่งชี้แนวโน้มไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนั้นแม้ว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะดีขึ้นภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 แต่ก็เป็นผลมาจากการลดลงของศักยภาพการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการพลังงาน ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจของประเทศกลับฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง ปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากรธรรม ชาติและมลพิษในสิ่งแวดล้อมจึงมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตามมา

084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย
257.3 KB
219 Downloads
รายละเอียด

084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย
257.3 KB
219 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.