NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4568
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB300
20160307-02510.5 MB2728
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB646
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1493
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB533
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB474
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB252
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1791
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB609
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1209
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB585
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB393
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB905
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB3120
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB292
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB327
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB304
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3694
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1394
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB882
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB783
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB398
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB231
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1074
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1400
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB354
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB329
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB353
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1508
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB1046
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB808
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB314
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5110
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB427
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB416
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB384
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB1064
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB1034
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB270
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1159
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5676
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB204
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB243
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB508
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB324
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1152
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB721
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1104
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1356
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB447
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB341
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB241
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB263
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB259
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB282
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB327
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB309
089-7 คนกับป่า324.9 KB159
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB347
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB279
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB372
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB261
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB318
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB226
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB165
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB222
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB277
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB186
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB149
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB188
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB280
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB301
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB372
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB282
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB276
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB617
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB254
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB204
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB264
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB260
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB240
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB389
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB192
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB485
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB223
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB167
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB166
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB189
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB545
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB340
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB244
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB322
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB180
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB394
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB284
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB339
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB152
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB174
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB296
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB121
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB205
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB783
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB397
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB110
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB110
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB101
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB228
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB213
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB322
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB309
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB128
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB120
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB96
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB135
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB168
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB103
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB111
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB160
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB120
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB143
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB115
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB151
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB143
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB116
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB120
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB138
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB139
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB117
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB119
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB111
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB150
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB132
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB159
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB132
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB125
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB181
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB130
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB128
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB128
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB121
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB128
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB121
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB130
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB114
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB129
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB119
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB124
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB111
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB123
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB140
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB174
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB152
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB99
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB383
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB115
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB116
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB118
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB118
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB121
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB131
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB134
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB117
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB135
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB122
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB112
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB158
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB137
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB132
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB126
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB132
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB134
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB115
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB129
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB129
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB134
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB143
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB137
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB134
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB131
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB119
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB137
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB137
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB138
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB142
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB124
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB122
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB135
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB142
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB143
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB114
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB128
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB125
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB122
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB125
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB115
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB127
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB131
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB107
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB116
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB142
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB133
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB134
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB128
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB109
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB133
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB123
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB133
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB119
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB172
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB118
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB127
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB124
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB126
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB133
081134.6 KB135
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB116
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB128
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB133
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB123
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB143
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB163
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB126
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB146
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB200
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB123
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB132
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB128
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB139
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB123
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB130
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB121
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB124
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB117
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB120
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB112
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB122
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB112
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB124
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB130
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB131
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB273
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB402
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB720
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB592
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB454
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB314
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB178
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB301
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB691
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB211
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB625
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB202
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB159
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB185
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB199
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB170
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB193
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB200
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB202
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB180
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB161
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB246
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB172
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB272
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB1013
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB352
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB925
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1182
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5062
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB871
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB705
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB608
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1102