NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4635
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB319
20160307-02510.5 MB2765
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB656
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1855
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB587
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB489
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB269
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1860
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB634
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1221
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB600
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB404
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB928
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB3370
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB310
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB341
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB314
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB4181
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1570
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB919
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB795
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB411
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB240
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1108
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1421
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB386
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB345
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB365
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1593
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB1102
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB846
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB330
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5156
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB475
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB464
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB395
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB1135
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB1188
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB288
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1175
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5844
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB219
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB257
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB525
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB341
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1171
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB746
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1133
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1369
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB462
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB369
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB255
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB277
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB273
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB298
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB340
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB330
089-7 คนกับป่า324.9 KB165
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB393
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB299
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB384
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB276
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB332
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB240
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB177
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB240
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB297
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB208
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB165
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB200
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB295
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB312
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB388
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB292
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB287
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB663
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB265
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB217
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB275
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB278
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB267
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB402
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB210
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB549
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB247
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB177
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB183
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB206
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB566
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB355
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB264
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB346
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB189
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB400
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB293
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB342
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB158
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB184
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB302
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB129
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB216
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB793
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB402
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB117
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB116
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB107
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB232
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB219
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB332
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB317
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB134
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB124
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB103
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB142
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB173
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB109
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB116
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB167
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB124
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB151
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB119
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB157
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB152
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB123
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB130
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB143
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB146
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB123
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB127
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB118
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB157
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB137
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB166
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB140
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB133
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB187
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB137
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB133
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB138
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB125
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB136
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB126
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB136
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB124
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB136
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB126
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB133
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB173
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB128
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB148
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB180
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB163
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB103
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB389
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB119
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB123
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB123
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB124
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB129
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB141
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB139
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB124
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB142
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB130
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB123
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB164
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB143
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB140
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB131
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB138
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB141
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB121
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB138
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB135
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB139
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB151
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB153
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB141
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB137
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB126
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB143
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB142
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB144
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB149
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB134
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB128
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB141
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB148
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB149
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB121
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB137
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB132
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB157
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB130
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB122
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB135
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB138
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB115
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB125
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB149
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB157
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB140
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB136
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB115
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB140
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB129
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB141
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB126
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB180
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB125
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB137
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB132
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB134
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB138
081134.6 KB139
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB122
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB136
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB138
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB131
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB152
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB168
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB134
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB152
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB209
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB132
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB140
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB146
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB147
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB131
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB138
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB127
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB128
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB121
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB127
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB118
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB125
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB117
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB129
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB135
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB136
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB281
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB413
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB745
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB622
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB470
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB330
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB187
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB321
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB716
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB225
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB664
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB243
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB172
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB200
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB219
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB187
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB208
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB217
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB217
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB194
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB171
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB263
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB183
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB287
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB1032
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB359
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB935
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1195
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5074
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB881
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB718
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB616
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1111