NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4487
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB266
20160307-02510.5 MB2667
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB604
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1359
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB455
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB436
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB221
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1696
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB577
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1153
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB569
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB369
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB864
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2810
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB265
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB281
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB266
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3571
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1104
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB798
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB711
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB382
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB200
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB997
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1349
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB323
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB297
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB333
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1316
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB955
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB761
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB285
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5004
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB376
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB369
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB355
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB970
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB893
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB246
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1133
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5455
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB179
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB212
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB469
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB276
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1103
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB665
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1062
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1285
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB408
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB309
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB224
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB248
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB244
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB261
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB288
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB272
089-7 คนกับป่า324.9 KB148
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB325
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB248
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB339
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB237
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB296
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB203
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB154
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB196
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB246
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB156
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB134
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB165
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB246
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB280
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB329
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB262
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB241
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB543
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB231
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB194
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB242
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB227
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB193
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB348
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB163
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB458
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB198
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB151
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB135
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB174
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB497
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB316
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB214
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB289
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB171
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB385
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB276
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB326
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB144
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB165
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB288
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB110
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB197
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB764
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB389
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB104
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB102
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB97
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB220
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB201
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB313
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB299
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB121
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB111
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB90
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB127
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB157
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB96
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB102
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB151
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB108
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB133
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB104
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB145
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB132
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB104
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB112
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB130
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB130
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB108
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB111
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB105
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB139
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB122
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB148
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB125
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB118
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB172
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB122
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB116
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB121
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB113
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB122
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB114
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB118
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB103
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB120
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB111
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB117
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB103
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB115
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB132
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB165
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB135
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB94
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB375
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB107
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB108
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB110
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB111
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB112
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB123
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB125
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB110
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB128
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB115
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB105
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB148
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB127
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB125
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB117
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB121
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB125
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB108
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB121
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB122
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB126
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB137
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB129
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB126
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB124
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB113
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB130
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB127
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB129
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB133
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB118
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB113
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB128
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB133
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB133
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB106
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB121
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB118
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB115
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB114
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB106
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB117
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB123
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB99
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB110
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB133
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB124
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB127
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB115
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB101
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB125
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB116
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB124
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB109
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB165
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB110
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB119
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB118
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB118
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB123
081134.6 KB126
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB107
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB120
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB125
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB116
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB134
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB154
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB119
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB139
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB181
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB117
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB124
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB120
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB127
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB116
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB122
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB114
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB113
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB111
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB111
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB104
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB110
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB104
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB115
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB124
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB117
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB261
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB388
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB679
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB573
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB390
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB291
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB159
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB276
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB670
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB183
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB572
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB161
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB137
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB165
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB177
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB155
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB166
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB178
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB179
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB162
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB148
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB223
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB152
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB255
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB979
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB341
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB915
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1163
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5015
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB855
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB688
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB590
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1080