NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4512
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB286
20160307-02510.5 MB2707
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB631
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1417
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB513
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB458
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB245
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1756
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB596
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1189
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB577
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB383
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB882
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2976
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB280
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB309
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB294
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3655
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1310
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB846
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB727
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB390
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB223
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1051
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1382
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB342
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB317
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB342
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1399
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB1018
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB790
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB307
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5055
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB400
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB388
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB377
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB1015
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB952
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB259
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1149
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5602
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB195
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB229
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB487
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB312
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1130
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB701
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1091
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1334
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB435
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB330
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB233
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB254
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB250
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB272
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB304
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB287
089-7 คนกับป่า324.9 KB151
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB335
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB263
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB354
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB250
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB311
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB212
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB159
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB207
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB259
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB167
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB141
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB178
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB264
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB289
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB360
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB272
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB263
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB595
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB240
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB197
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB252
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB244
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB210
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB368
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB177
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB468
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB211
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB158
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB151
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB182
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB529
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB331
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB233
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB310
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB175
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB388
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB279
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB329
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB147
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB169
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB291
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB114
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB201
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB776
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB393
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB106
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB105
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB98
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB224
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB204
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB317
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB302
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB125
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB112
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB93
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB131
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB160
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB100
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB104
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB156
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB115
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB138
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB106
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB146
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB136
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB108
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB115
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB133
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB134
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB113
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB116
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB107
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB144
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB126
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB153
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB128
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB121
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB176
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB125
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB119
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB124
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB117
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB124
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB117
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB122
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB108
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB124
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB115
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB119
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB106
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB116
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB135
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB169
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB145
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB96
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB378
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB111
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB112
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB112
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB114
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB117
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB125
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB129
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB112
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB131
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB118
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB107
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB150
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB133
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB128
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB122
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB126
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB128
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB111
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB125
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB124
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB130
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB138
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB132
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB130
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB126
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB115
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB133
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB132
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB132
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB135
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB120
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB114
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB131
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB136
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB137
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB110
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB124
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB121
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB118
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB119
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB110
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB121
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB126
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB102
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB111
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB138
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB128
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB130
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB118
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB104
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB129
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB119
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB128
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB116
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB168
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB114
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB122
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB120
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB122
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB127
081134.6 KB131
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB111
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB124
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB129
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB119
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB138
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB157
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB121
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB142
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB191
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB119
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB128
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB123
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB131
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB119
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB126
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB117
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB118
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB113
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB116
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB107
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB114
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB107
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB120
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB125
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB123
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB266
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB397
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB711
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB580
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB429
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB305
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB168
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB292
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB680
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB201
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB606
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB182
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB147
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB173
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB189
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB160
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB175
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB188
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB192
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB169
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB155
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB233
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB164
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB265
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB997
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB348
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB922
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1171
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5029
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB863
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB696
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB596
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1090