NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4447
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB244
20160307-02510.5 MB2632
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB593
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1278
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB411
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB425
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB210
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1650
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB561
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1129
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB558
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB355
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB845
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2595
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB255
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB262
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB256
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3409
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1054
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB779
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB688
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB369
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB192
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB946
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1334
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB303
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB280
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB323
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1278
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB883
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB735
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB271
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4959
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB361
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB349
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB343
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB930
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB794
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB235
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1111
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5293
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB170
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB201
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB451
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB258
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1086
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB635
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1046
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1239
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB393
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB288
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB212
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB236
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB236
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB248
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB268
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB256
089-7 คนกับป่า324.9 KB140
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB307
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB233
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB323
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB222
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB286
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB190
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB146
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB187
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB230
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB143
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB124
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB149
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB227
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB264
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB316
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB251
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB228
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB487
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB218
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB187
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB232
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB213
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB171
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB324
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB139
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB443
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB182
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB139
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB123
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB162
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB461
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB300
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB199
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB263
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB169
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB381
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB273
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB324
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB140
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB159
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB284
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB108
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB190
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB745
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB386
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB104
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB102
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB97
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB217
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB197
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB311
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB294
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB118
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB108
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB87
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB124
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB153
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB94
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB101
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB148
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB102
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB130
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB102
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB145
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB130
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB98
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB107
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB127
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB126
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB101
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB107
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB104
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB136
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB116
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB145
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB123
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB115
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB169
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB118
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB113
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB118
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB112
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB120
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB110
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB115
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB95
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB118
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB106
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB114
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB100
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB112
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB130
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB163
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB129
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB93
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB373
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB105
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB105
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB108
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB107
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB110
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB120
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB123
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB108
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB125
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB112
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB103
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB145
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB123
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB122
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB112
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB117
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB122
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB106
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB120
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB119
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB124
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB135
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB125
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB123
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB120
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB110
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB128
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB126
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB126
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB129
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB114
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB109
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB126
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB130
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB126
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB104
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB119
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB116
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB113
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB111
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB99
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB111
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB121
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB97
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB106
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB131
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB122
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB124
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB111
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB99
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB119
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB114
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB120
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB108
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB160
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB107
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB115
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB116
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB116
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB119
081134.6 KB124
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB105
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB115
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB121
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB114
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB131
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB152
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB115
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB136
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB175
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB114
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB117
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB118
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB119
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB111
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB116
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB111
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB107
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB109
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB105
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB100
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB103
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB100
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB109
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB121
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB113
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB258
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB385
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB657
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB562
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB347
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB271
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB150
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB259
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB650
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB171
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB547
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB147
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB128
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB153
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB163
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB141
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB153
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB164
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB163
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB150
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB139
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB200
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB137
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB240
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB967
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB336
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB909
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1154
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5000
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB844
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB682
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB583
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1074