NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1293
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB805
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB788
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB695
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB961
20160307-02510.5 MB2649
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1340
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB311
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB174
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB205
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1254
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB285
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1290
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1118
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4458
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5338
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB355
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB366
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB238
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB278
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB947
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1665
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB567
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2655
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB455
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4976
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB599
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1091
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB644
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB360
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB264
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1142
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB349
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB430
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB250
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB259
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB267
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB261
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1052
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB414
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB215
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB560
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB851
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3442
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB372
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB195
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB326
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB905
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1070
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB744
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB398
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB298
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB218
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB242
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB240
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB255
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB270
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB259
089-7 คนกับป่า324.9 KB142
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB314
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB239
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB327
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB229
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB289
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB197
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB149
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB191
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB234
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB150
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB127
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB154
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB233
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB270
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB319
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB256
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB233
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB497
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB223
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB189
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB236
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB216
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB176
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB334
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB143
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB447
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB191
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB145
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB129
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB168
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB478
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB307
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB203
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB268
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB170
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB382
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB274
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB325
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB141
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB163
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB285
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB109
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB196
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB748
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB386
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB104
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB102
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB97
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB219
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB198
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB312
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB296
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB119
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB108
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB87
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB125
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB154
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB95
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB102
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB149
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB104
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB132
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB102
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB145
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB131
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB102
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB109
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB128
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB127
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB104
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB110
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB104
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB138
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB120
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB147
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB124
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB116
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB171
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB120
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB114
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB119
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB113
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB121
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB112
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB117
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB96
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB119
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB109
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB116
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB102
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB114
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB131
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB164
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB131
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB93
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB107
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB374
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB107
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB109
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB108
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB111
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB121
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB124
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB109
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB127
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB113
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB104
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB147
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB124
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB124
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB115
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB119
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB124
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB107
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB121
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB121
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB125
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB136
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB127
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB125
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB122
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB112
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB129
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB127
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB127
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB130
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB116
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB111
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB127
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB131
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB131
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB105
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB120
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB117
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB114
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB112
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB102
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB114
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB122
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB98
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB108
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB132
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB123
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB125
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB113
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB100
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB123
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB115
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB122
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB109
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB162
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB108
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB117
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB117
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB117
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB122
081134.6 KB125
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB106
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB118
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB123
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB115
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB132
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB153
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB116
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB137
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB177
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB115
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB120
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB119
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB121
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB112
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB119
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB113
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB109
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB110
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB107
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB102
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB105
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB102
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB112
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB123
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB116
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB386
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB260
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB665
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB566
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB362
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB279
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB154
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB265
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB653
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB177
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB555
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB151
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB134
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB156
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB169
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB146
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB155
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB169
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB167
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB153
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB142
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB213
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB142
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB248
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB969
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB337
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB910
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1156
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5003
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB846
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB684
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB585
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1075