NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB253
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB493
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB269
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB229
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB292
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB291
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB277
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB272
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB302
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB572
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB811
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1308
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4500
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB337
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB990
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1010
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB676
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3605
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB358
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB867
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1066
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2907
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB718
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB584
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB919
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB439
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB478
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB392
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1381
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB384
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB209
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1166
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5530
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB778
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB373
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1255
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1719
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1136
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5021
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1110
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB329
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB373
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1357
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB286
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1354
20160307-02510.5 MB2684
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB182
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB218
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB980
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB612
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB322
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB415
การมีส่วนร่วมของประชาชน
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB251
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB144
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB356
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB195
089-7 คนกับป่า324.9 KB150
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB201
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB293
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB154
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB244
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB159
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB277
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB462
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB166
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB177
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB204
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB246
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB137
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB341
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB226
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB234
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB265
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB570
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB219
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB198
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB298
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB155
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB301
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB249
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB207
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB170
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB233
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB252
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB283
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB243
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB250
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB328
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB509
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB251
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB263
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB320
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB343
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB328
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB386
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB289
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB277
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB114
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB168
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB314
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB770
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB97
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB390
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB105
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB198
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB112
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB221
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB123
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB113
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB104
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB149
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB112
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB105
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB106
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB102
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB112
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB105
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB146
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB133
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB145
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB153
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB131
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB203
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB131
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB128
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB98
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB158
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB110
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB92
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB140
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB300
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB122
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB134
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB172
จากหนังสือพิมพ์มติชน
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB114
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB128
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB137
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB129
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB118
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB129
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB110
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB124
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB126
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB115
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB113
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB125
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB134
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB121
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB132
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB126
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB119
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB130
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB107
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB139
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB173
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB121
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB106
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB109
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB126
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB120
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB113
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB122
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB101
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB122
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB113
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB104
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB122
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB125
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB110
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB127
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB118
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB104
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB123
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB99
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB116
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB134
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB125
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB118
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB119
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB115
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB118
081134.6 KB128
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB136
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB129
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB111
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB113
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB115
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB125
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB118
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB115
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB107
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB184
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB108
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB148
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB121
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB118
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB116
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB115
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB155
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB111
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB126
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB108
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB166
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB115
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB119
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB123
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB123
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB117
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB122
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB108
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB94
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB122
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB140
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB375
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB124
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB120
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB135
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB133
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB127
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB110
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB129
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB127
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB111
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB166
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB129
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB129
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB120
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB116
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB117
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB123
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB114
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB125
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB111
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB106
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB105
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB124
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB112
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB119
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB114
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB117
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB111
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB391
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB263
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB151
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB143
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB185
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB298
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB186
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB162
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB401
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB171
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB576
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB224
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB169
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB168
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB189
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB280
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB158
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB155
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB259
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB165
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB182
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB675
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB705
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB585
สู่อนาคตไทย
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB917
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5017
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB343
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB859
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB591
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1166
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1084
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB691
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB986