NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB238
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB414
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB259
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB215
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB267
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB278
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB250
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB261
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB285
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB560
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB788
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1254
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4458
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB326
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB947
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB961
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB644
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3442
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB349
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB851
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1052
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB2655
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB695
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB567
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB805
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB430
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB455
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB365
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1293
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB372
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB195
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1142
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5338
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB744
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB360
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1070
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1665
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1118
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB4976
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1091
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB311
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB355
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1290
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB264
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1340
20160307-02510.5 MB2649
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB174
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB205
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB905
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB599
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB298
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB398
การมีส่วนร่วมของประชาชน
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB242
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB129
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB334
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB189
089-7 คนกับป่า324.9 KB142
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB176
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB270
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB145
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB240
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB150
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB259
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB447
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB143
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB168
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB191
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB236
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB127
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB319
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB217
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB216
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB255
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB497
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB203
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB191
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB289
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB149
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB268
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB233
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB197
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB154
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB223
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB239
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB270
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB229
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB233
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB314
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB478
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB234
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB256
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB307
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB327
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB325
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB382
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB285
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB274
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB109
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB163
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB312
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB748
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB97
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB386
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB104
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB196
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB109
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB219
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB120
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB110
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB102
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB147
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB108
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB102
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB104
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB102
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB104
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB102
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB145
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB131
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB141
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB149
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB127
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB198
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB128
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB125
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB95
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB154
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB104
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB87
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB138
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB296
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB119
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB132
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB170
จากหนังสือพิมพ์มติชน
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB112
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB127
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB136
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB127
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB116
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB127
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB109
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB122
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB124
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB114
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB111
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB124
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB130
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB119
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB131
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB123
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB117
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB129
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB102
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB137
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB171
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB119
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB104
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB107
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB124
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB117
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB112
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB121
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB100
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB121
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB109
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB102
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB120
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB123
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB108
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB125
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB117
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB96
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB120
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB98
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB115
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB131
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB124
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB114
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB116
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB113
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB114
081134.6 KB125
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB132
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB124
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB108
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB111
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB113
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB122
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB115
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB114
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB106
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB177
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB107
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB147
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB118
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB117
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB115
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB113
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB153
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB109
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB123
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB105
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB164
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB112
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB116
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB121
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB122
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB116
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB121
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB107
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB93
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB119
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB131
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB374
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB122
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB117
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB131
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB132
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB125
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB108
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB127
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB125
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB109
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB162
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB127
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB121
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB119
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB112
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB115
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB119
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB113
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB120
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB110
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB102
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB102
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB123
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB107
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB116
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB109
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB112
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB105
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB386
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB260
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB142
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB134
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB169
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB279
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB167
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB154
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB362
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB151
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB566
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB213
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB155
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB156
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB177
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB265
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB146
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB142
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB248
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB153
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB169
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB653
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB665
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB555
สู่อนาคตไทย
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB910
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5003
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB337
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB846
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB585
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1156
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1075
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB684
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB969