แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
มิถุนายน 6, 2016
การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มิถุนายน 6, 2016

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 29 แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับประเทศไทยใน 5 ปีข้างหน้า ศาสตราจารย์ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤษภาคม 2549

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศได้ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย มาตรการ และองค์กร ในหลายๆ ประการเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น กำหนดให้มีการจัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอาจจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการซึ่งเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ได้ตามความเหมาะสมปรับองค์กรประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อจัดการปัญหามลพิษ ได้แก่ การกำหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมทั้ง กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงฯ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อกำหนดขนาดและประเภทของโครงการหรือกิจกรรมที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีอยู่ตามกฎหมายเดิม นอกจากมาตรการต่างๆ ที่ออกมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ แล้ว ยังมีมาตรการตามกฎหมายอื่นๆเช่น การห้ามใช้สารตะกั่วและควบคุมการใช้สารซัลเฟอร์ในน้ำมัน เป็นต้น

122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ
711.9 KB
192 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.