แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม
มิถุนายน 6, 2016
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย
มิถุนายน 6, 2016

แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย

โครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีดำเนินการโดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2549

ไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้าน นอกจากนี้ยังใช้ในกิจการด้านการเกษตรต่าง ๆ และนำมาแปรรูปเป็นสินค้าได้อีกมากมายหลายรายการ ไม้จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ของคนในสังคม อย่างไรก็ดีในปัจจุบันนี้ กำลังการผลิตไม้เศรษฐกิจของประเทศได้ลดลงอย่างมาก อันเนื่องมาจากพื้นที่ป่าไม้ธรรมชาติซึ่งเคยเป็นแหล่งผลิตสำคัญในอดีตเสื่อมโทรมลง ไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการผลิตไม้ใช้สอยได้อีกต่อไป ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ขึ้นมาทดแทน

105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย
2.3 MB
246 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.