Feeding the Dragon: Agriculture–China and the GMS
มีนาคม 8, 2016
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น
มีนาคม 8, 2016

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและโอกาสทางการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียนของประเทศไทย

แผนงานนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (RDG5650061)

โดย

1. ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
2. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
3. ผศ. ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. นายณัฐพล อนันต์ธนสาร สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
5. นายวรวรรธ ทรายใจ สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

พฤษภาคม 2558

ความสำคัญของตลาดอาเซียน

การมองภาพตลาดอาเซียนโดยรวมพบว่า ตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือนไทยมากกว่าตลาดยุโรปและเอเชียตะวันออก มีความเป็นฤดูกาลน้อยและมีเสถียรภาพมากกว่าตลาดเอเชียตะวันออก ถึงจะมีรายจ่ายต่อหัวต่ำกว่าเอเชียตะวันออกและยุโรปก็จริง แต่มีอัตราการเจริญเติบโตของรายรับสูงกว่ายุโรปและเอเชียตะวันออกการศึกษานี้พยากรณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียนมาเยือนประมาณ 14.46-15.26 ล้านคน เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่า 9.5 ล้านคนที่ PATA พยากรณ์ไว้

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (6.4 MB, 1063 downloads)

Comments are closed.