พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน
มีนาคม 8, 2016
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีนาคม 8, 2016

โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์

โดย

ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ที่

ปรึกษา

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

บรรณาธิการ

ยุวดี คาดการณ์ไกล

คำนำ

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยการถอดความจากการอภิปราย ในเวทีนโยบายสาธารณะ เรื่อง โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัฒน์ :นโยบายภิวัฒน์? จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม2552 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กทม. โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ และศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มาเป็นองค์ปาฐกนำการอภิปรายในเวทีดังกล่าว ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่านได้ฉายภาพให้เห็นการทำงานและผลที่ตามมาของโลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัฒน์ อีกทั้งยังได้นำความรู้อันสลับซับซ้อน เข้าใจยาก มาถ่ายทอดได้อย่างน่าสนใจ แผนงาน นสธ.จึงได้รวบรวมสาระอันมีคุณค่านี้ เรียบเรียงจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรื่องนโยบายสาธารณะกับแนวทางการพัฒนาทั้งในระดับสากลระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น ได้มีมุมมองและความเข้าใจต่อแนวคิดที่ชี้นำการพัฒนาของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ ในฐานะนักคิดและนักสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ได้นำเสนอปรากฏการณ์ของท้องถิ่นภิวัฒน์และแง่มุมทางนโยบายที่ควรปรับเปลี่ยน ขณะเดียวกัน ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ในฐานะนักคิดและนักเศรษฐศาสตร์ ได้นำเสนอลำดับของชุดนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและวิธีคิดเบื้องหลังของโลกาภิวัตน์ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการพัฒนาและความเป็นอิสระของการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาของประเทศภายใต้โลกาภิวัตน์อีกด้วยแผนงานนสธ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เนื้อหาสาระจากนักคิดทั้งสองท่านที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ จะให้แง่คิดและมุมมองต่อผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านนโยบายการพัฒนาของประเทศในระดับต่างๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์ (427.6 KB, 1231 downloads)

Comments are closed.