การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
มีนาคม 8, 2016
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน
มีนาคม 8, 2016

การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน

(Potential and Competitiveness of Thai Agricultural Commodities in the Chinese Market)

โดย

อริยา เผ่าเครื่อง

Prof. Dr. Jikun Huang

อัครพงศ์ อั้นทอง

ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส

อร จุนถิระพงศ์

ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
จักรี เตจ๊ะวารี

กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
วรินธร ชัยวิวัธน์

ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ภาวิณี พวงนาค

อิสรนันท์ ไพรีพ่ายฤทธิ์

ปาลิดา ธัญญกรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553

การศึกษาครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยในการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้า
เกษตรที่สำคัญของไทยกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญ ทั้งในตลาดจีนและตลาดอื่นๆ ที่สำคัญ พร้อมทั้งวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรของจีน เพื่อที่ไทยจะสามารถเตรียมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจของจีนได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การค้าระหว่างประเทศ ความต้องการสินค้าเกษตรของจีน และข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ทำการศึกษา ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง น้ำตาล ผลไม้ และยางพารา จากนั้นวิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรของไทย โดยพิจารณาจากส่วนแบ่งตลาด (Share in Market) การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาด (Change of Market Share) แนวโน้มการส่งออก (Trend of Exports) การวัดการกระจุกตัวเพียงบางส่วน (Partial Concentration) ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: RCA) และแบบจำลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ (Constant Market Share Model: CMS) ในส่วนการวิเคราะห์และพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจีนจะใช้ แบบจำลอง The Global Trade Analysis Project (GTAP)

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน (5.9 MB, 345 downloads)

Comments are closed.