NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4615
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB312
20160307-02510.5 MB2745
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB653
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB1585
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB546
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB483
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB262
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1813
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB619
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1218
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB593
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB398
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB918
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB3248
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB304
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB334
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB310
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB3737
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1521
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB906
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB789
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB402
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB238
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1089
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1414
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB372
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB338
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB359
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1559
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB1080
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB827
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB323
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5137
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB452
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB439
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB390
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB1099
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB1166
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB282
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1171
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5777
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB211
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB249
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB518
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB335
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1162
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB732
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1114
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1364
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB456
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB360
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB249
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB269
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB269
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB292
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB334
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB320
089-7 คนกับป่า324.9 KB163
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB369
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB290
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB379
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB270
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB328
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB235
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB172
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB235
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB289
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB202
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB159
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB196
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB292
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB307
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB384
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB287
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB281
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB630
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB261
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB211
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB271
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB270
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB255
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB395
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB204
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB533
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB238
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB173
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB176
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB198
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB560
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB349
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB258
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB338
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB187
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB398
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB290
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB340
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB155
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB181
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB298
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB127
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB214
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB791
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB399
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB114
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB114
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB104
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB231
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB217
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB328
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB314
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB132
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB122
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB101
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB140
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB171
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB107
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB114
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB163
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB121
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB148
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB117
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB154
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB148
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB120
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB128
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB140
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB143
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB122
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB124
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB116
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB155
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB136
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB165
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB136
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB131
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB185
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB135
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB131
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB135
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB124
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB134
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB125
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB133
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB121
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB134
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB125
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB131
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB167
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB125
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB145
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB177
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB161
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB103
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB387
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB118
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB122
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB121
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB123
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB126
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB135
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB136
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB122
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB139
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB129
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB119
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB162
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB141
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB139
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB129
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB135
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB140
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB120
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB135
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB133
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB137
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB149
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB143
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB140
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB135
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB124
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB141
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB142
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB144
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB146
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB130
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB126
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB138
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB147
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB146
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB120
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB132
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB130
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB133
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB128
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB119
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB131
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB135
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB113
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB122
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB146
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB144
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB137
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB135
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB114
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB138
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB127
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB137
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB123
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB177
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB124
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB131
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB131
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB132
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB135
081134.6 KB137
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB121
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB133
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB137
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB128
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB150
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB166
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB131
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB150
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB207
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB128
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB137
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB137
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB143
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB129
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB134
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB125
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB126
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB120
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB123
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB116
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB125
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB115
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB128
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB133
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB134
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB278
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB411
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB731
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB606
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB466
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB323
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB185
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB312
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB708
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB219
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB648
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB213
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB166
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB196
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB210
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB180
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB202
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB212
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB210
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB188
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB167
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB255
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB179
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB282
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB1027
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB357
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB932
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1191
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5071
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB880
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB713
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB612
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1108