NameSizeHits
NameSizeHits
ppsi
รัฐธรรมนูญ การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน482.5 KB4643
2 ปีของรัฐบาลทักษิณ183.0 KB336
20160307-02510.5 MB2780
Feeding the Dragon: Agriculture – China and the GMS19.7 MB658
Q&A ภาษีสิ่งแวดล้อมแนวคิดหลักการและกฎหมาย3.7 MB2382
T-pop กับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย132.8 KB608
กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3.2 MB507
กรองกระแสท่องเที่ยวเมียนมาร์164.4 KB274
กระแสเศรษฐกิจและการเมืองโลกปัจจุบันและอนาคต:ปัญหาและโอกาสของบูรพาภิวัตน์6.0 MB1889
การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ความสำเร็จและความท้าทาย2.5 MB655
การปฏิรูปกฎหมายเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ของ อปท.5.4 MB1243
การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน207.5 KB606
การศึกษาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยในตลาดจีน5.9 MB412
การสร้างระบบจัดลำดับความสามารถของ อปท.ในการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง2.0 MB937
การสุ่มตัวอย่างอาหาร เพื่อวิเคราะห์ความปลอดภัยด้านอาหาร2.2 MB3531
การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB316
กาสิโนเพื่อการท่องเที่ยว170.1 KB346
ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต193.8 KB323
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ1.7 MB4313
คู่มือการวิเคราะห์การลงทุนของโฮมสเตย์ชุมชน6.0 MB1606
จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB938
จุดเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไทย การวิเคราะห์ช่องว่างนโยบาย2.5 MB804
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB416
ท่องเที่ยว สร้างสรรค์หรือทำลาย4.5 MB249
ธรรมาภิบาลและกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย927.4 KB1123
นโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจ10.5 MB1429
นโยบายสาธารณะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ6.6 MB396
บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี203.7 KB355
บทสรุปผู้บริหารการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง483.4 KB371
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเมืองแม่ฮ่องสอน9.9 MB1664
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียมีเดีย (Behaviors and Needs of Tourism - Related Communities Through Social Media) 16.1 MB1127
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเคียถึงชุมชนท่องเที่ยว5.8 MB863
ลำดับที่ของไทยในกำรแข่งขันท่องเที่ยวโลก179.1 KB337
หมอกควันและมลพิษทางอากาศในจังหวัดเชียงใหม่6.1 MB5201
หาดทรายคุณค่า...ชีวิตที่ถูกลืม3.5 MB495
หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น6.7 MB486
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ: อำนาจ ปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย1.8 MB409
อภิวัฒน์ท้องถิ่น : สำรวจทฤษฎีการเมืองเพื่อสร้างท้องถิ่นให้เป็นฐานใหม่ของประชาธิปไตย581.6 KB1174
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม2.8 MB1209
เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว - Lots in Thailand125.5 KB297
เมืองพิเศษและแนวคิดและความเป็นไปได้6.1 MB1191
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว:Econometrics of Tourism5.8 MB5911
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB230
แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมย่านถนนเจริญราษฏร์12.4 MB273
โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล3.2 MB533
โครงการย่อยที่ 3 การระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 10.1 MB353
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว6.4 MB1177
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม1.1 MB759
โครงการวิเคราะห์ความยั่งยืนของกองทุนสวัสดิการชุมชน2.1 MB1197
โลกาภิวัตน์ ท้องถิ่นภิวัตน์ นโยบายภิวัตน์427.6 KB1378
การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4
Final PPT 8Feb16 NRU-Ubon MK1502161.6 MB468
The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERP CONGRESS IV)143.1 KB377
การมีส่วนร่วมของประชาชน
083-1 พืชตัดแต่งพันธุกรรม(จีเอ็มโอ) กับสิ่งแวดล้อม563.7 KB260
084-2 เส้นทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของไทย257.3 KB284
085-3 เกษตรอินทรีย์กับทางเลือกเกษตรไทย372.3 KB278
086-4 ทรัพยากรประมงทะเลไทย603.6 KB305
087-5 บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม347.9 KB344
088-6 นโยบายด้านสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย413.4 KB335
089-7 คนกับป่า324.9 KB170
090-8-การจัดการทรัพยากรเกลือภาคอีสาน1.8 MB402
091-9 ภัยสุขภาพจากการประกอบการด้านเกษตรกรรม1.1 MB308
092-10การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ประมวลสถานภาพการศึกษา5.1 MB389
093-11 การจัดการน้ำบาดาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1.4 MB284
094-12 พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม789.2 KB337
095-13 นโยบายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม957.7 KB246
096-14 กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแร่และพลังงานต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ884.1 KB183
097-15 การประเมินผลกระทบของการใช้ทรัพยากรแร่และพลังงาน783.5 KB245
098-16 ฐานข้อมูลด้านนโยบายที่ดินของประเทศไทย2.3 MB306
099-17 การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์386.1 KB213
100-18 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม527.0 KB171
101-19 สถานภาพและแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด988.2 KB203
102-20 นโยบายทรัพยากรน้ำกับความยากจน1.5 MB320
103-21 ฤาอีสานจะเป็นทะเลทราย1.2 MB318
104-22 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการดูแลสิ่งแวดล้อม546.4 KB394
105-23 แนวทางการพัฒนาไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย2.3 MB296
106-24 ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทย922.7 KB291
107-25 พัฒนาการของหลักกฎหมายสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน622.2 KB716
108-26 พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศและท่าทีของประเทศไทย1.1 MB276
109-27 เครื่องมือกำกับสิ่งแวดล้อมเชิงรุกในประเทศไทย320.7 KB220
110-28 ภัยสุขภาพจากสถานประกอบการรายย่อย454.0 KB279
111-29 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย565.1 KB282
112-30 อุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม344.0 KB280
113-31 การท่องเที่ยวกับการจัดการโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม303.1 KB410
114-32 NGOs กับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม416.4 KB213
115-33 ทฤษฎีความขัดแย้งและการวิเคราะห์ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อม414.4 KB569
116-34 แนวนโยบายการจัดการสิ่งมีชีวิตตัดแต่งพันธุกรรมสำหรับประเทศไทย434.8 KB254
117-35 นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม349.6 KB181
118-36 ชาวบ้าน ชาวเมือง288.0 KB189
119-37 การจัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ428.7 KB212
120-38 การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ2.2 MB577
121-39 สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2.3 MB361
122-40-การอยู่อย่างเมืองเชิงนิเวศ711.9 KB282
123-41 การกระจายอำนาจดูแลสิ่งแวดล้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น897.8 KB354
จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
JK001 แนะรัฐเลิกคิดสู้น้ำ ต้องสร้าง ระบบ บริหารจัดการ1.2 MB191
JK002 บูรพาไม่แพ้124.1 KB402
JK003 มาบตาพุดกับความไม่ยุติธรรมในสังคม552.0 KB294
JK004 เมดิคัล ฮับ 'เมดิคัล ทูริสซึ่ม'กับยุทธศาสตร์สำหรับ ACE92.5 KB343
JK005 กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ โอกาสของไทย883.9 KB159
JK006 เหนือเมฆ 2 สู่อาณาจักรแห่งความกลัว668.9 KB186
JK007 หมอกควันกับนโยบาย 100 วันอันตราย142.4 KB303
JK008 ข้อมูลสาธารณะประชาธิปไตย และอนาคตที่เราเลือกได้784.8 KB130
JK009 การเมืองเรื่องหลากสีกับการเปลี่ยนแปลงอนาคต781.8 KB217
JK010 เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว Lots in Thailand718.2 KB797
JK011 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1)722.6 KB404
JK012 อนาคตเศรษฐกิจไทย ภายใต้กับดักประเทศไทยรายได้ปานกลาง(2)731.7 KB118
JK013 มองอนาคต ขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง(1) 836.7 KB119
JK014 มองอนาคต การขับเคลื่อนไทยให้พ้นกับดักประเทศ (2)719.1 KB108
JK015 อนาคตเกษตรของไทย เราแน่แค่ไหน798.9 KB235
JK016 ชีวิตคนไทย ดีขึ้นจริงไหม895.1 KB222
JK017 การเมืองมีทางออกถ้าไม่'เยอะ'ไป708.5 KB333
JK018 อนาคตประเทศไทย997.5 KB321
JK019 อนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์1.0 MB136
JK020 ประเทศไทยคอร์รัปชัน (1)841.4 KB126
JK021 ประเทศไทยกับคอร์รัปชัน (2)964.5 KB106
JK022 ปฏิรูปประเทศ ปฏิรูประบบเลือกตั้งก่อน927.8 KB144
JK023 หมอกควันกับนโยบายที่ต้องแตกต่าง942.6 KB174
JK024 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (1)938.0 KB111
JK025 อนาคตท่องเที่ยวไทย Dancing with the Dragon (2)849.9 KB119
JK026 เทคโนโลยีกับอนาคตคนไทย892.6 KB168
JK027 ระบบการศึกษา ถึงทีต้องปฏิวัติ!852.5 KB125
JK028 ภาษีสิ่งแวดล้อม.คืนความสุขให้คนจน1.1 MB152
JK029 ลำดับของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (1)844.1 KB120
JK030 ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก (2)871.7 KB159
JK031 กรองกระแสท่องเที่ยว'ลาว'877.4 KB153
JK032 มองท่องเที่ยวโลก แล้วย้อนดูไทย858.2 KB125
JK033ท่องเที่ยวไทยนั้น สำคัญแค่ไหน662.7 KB131
JK034 กรองกระแสท่องเที่ยว'เมียนมาร์'897.8 KB144
JK035 AEC กับโอกาสตลาดท่องเที่ยวอาเซียน894.6 KB148
JK036 โอกาสทางธุรกิจที่ '3 จังหวัดอันดามัน'947.1 KB127
JK037 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ822.6 KB129
JK038 จังหวัดที่น่าลงทุนด้านธุรกิจท่องเที่ยวมากที่สุดของ (2)849.8 KB120
JK039 การพัฒนาเมืองในยุคการท่องเที่ยวแบบ Lifestyle991.4 KB160
JK040 การลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวในจีน799.5 KB139
JK041 ธุรกิจโรงแรมยังน่าลงทุนอยู่หรือไม840.5 KB168
จากหนังสือพิมพ์มติชน
001 พลวัตรโลก จีนและอินเดีย128.1 KB141
002 รัฐประหารแบบปฏิรูปเสียงสะท้อนจากประชาชน162.3 KB135
003 พิบัติภัยด้านสิ่งแวดล้อม110.6 KB190
004 จะทำอะไรดีใน 1 ปี สำหรับสิ่งแวดล้อม125.8 KB141
005 จะมีอะไรร้ายยิ่งกว่าระเบิด สำหรับประเทศไทย130.6 KB136
006 เมื่อจีนผงาด ไทยจะอยู่ได้อย่างไร111.5 KB141
007 ถึงจีนจะผงาดแค่ไหน ไทยก็ต้องอยู่ให้ได้152.0 KB127
008 โลจิสติคส์กับการท่องเที่ยวไทย168.4 KB138
009 จตุคามฯ มาแบบจัสท์อินไทม์ (Just in Time)63.1 KB130
010 มลพิษในไทย ใครเป็นตัวการ113.1 KB138
011 ภาษีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่องที่ควรทำ125.4 KB131
012 ร่าง พ.ร.บ.น้ำ โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง105.1 KB139
013 พรรคการเมืองกับเรื่องท่องเที่ยว119.2 KB128
014 รัฐบาลใหม่ กับภารกิจด่วนด้านสิ่งแวดล้อม167.5 KB135
015 ท่องเที่ยวไทย ฝันไกลต้องไปให้ถึง (ได้อย่างไร)122.0 KB177
016 กาสิโน...อีกแล้ว99.7 KB131
017 ครัวของโลก - ขอให้ฝันเป็นจริง105.1 KB150
018 ละครทีวีไทย สวรรค์เบี่ยง สังคมเบน159.1 KB187
019เศรษฐศาสตร์ไม่ใช่วิชามาร218.0 KB166
020 จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB107
020 จากละครไทยสู่การส่งออก415.7 KB392
020-1จะเล่นบันจี้ จั๊มพ์ กันหรือไง ประเทศไทย182.7 KB121
021 เยาวชนไทย ใครว่าไม่น่าห่วง112.7 KB126
022 เปิดอุทยานแห่งชาติสู่ภาคเอกชน95.7 KB125
023 ไม่มีธุรกิจ บนดาวเคราะห์ที่ตายแล้ว!!136.0 KB126
024 ธรรมะวาไรตี้สำหรับนักการเมือง100.3 KB133
025 ภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทย จะฟื้นฟูได้อย่างไร166.2 KB143
026 มากระตุ้นเศรษฐกิจไทย ด้วยวิธีใหม่กันเถอะ113.0 KB142
027 การจัดที่ดินให้คน(ไม่)จน153.7 KB126
028 วิธีการและกลไกกระตุ้นเศรษฐกิจ...อีกครั้ง83.2 KB146
029 การท่องเที่ยวสุขภาพ ใครได้ใครเสีย132.2 KB132
030 ท่องเที่ยวไทย โอกาสในวิกฤตซ้อนวิกฤต112.6 KB126
032 มายาคติว่าด้วยการเกษตรและประเทศไทย146.0 KB167
033 มายาคติว่าด้วย จีดีพี135.6 KB149
034 คดีมาบตาพุด กับกองทุนเพื่อเยียวยาภาคเอกชน100.5 KB144
035 อภิมหาอำนาจเรื่องข้าว จีน ไทย หรือใครอื่น139.7 KB134
036 ประมูล 3G กับการให้บริการสาธารณะ190.6 KB143
037 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ ฟังกันก่อนบ่ได้ก๋า97.9 KB143
038 มาบตาพุด ยังไม่มีทางออก145.0 KB123
039 การท่องเที่ยวVSวิกฤตการเมือง (อีกแล้ว)115.6 KB142
040 สึนามิ โรคระบาด การชุมชนทางการเมือง กับบาดแผลของการท่องเที่ยว116.9 KB138
041 ปฏิรูปการศึกษาไทยปัญหาอยู่ที่คุณภาพ124.9 KB142
042 อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสันติวิธี75.7 KB153
043ปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปอะไร1.2 MB156
044 จากฉันทามติวอชิงตันถึงฉันทามติปักกิ่ง1.1 MB147
045 ปฏิรูปนโยบายที่ดินปัญหาอยู่ที่ข้อยกเว้น96.3 KB139
046 มหาวิทยาลัยกับการปฏิรูปประเทศไทย115.5 KB129
047 จะเยียวยาการท่องเที่ยวจากวิกฤตได้อย่างไร109.0 KB145
048 ก้าวต่อไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาร่วมกัน90.9 KB146
049 ปฏิรูปการท่องเที่ยวปฏิรูปอะไร1.5 MB149
050 ภาษีสิ่งแวดล้อม..มีกึ๋นแล้วรอแต่ใจ104.2 KB152
051 นโยบายสาธารณะ สำหรับน้ำท่วมดินถล่ม90.2 KB138
052 มาประชาวิวัฒน์ความปลอดภัยของชีวิต(เด็ก)คนไทยกันเสียที!!137.4 KB131
053 ยิ่งกว่า'เรยา'71.1 KB142
054 เรือน้ำตาลล่มถึงเวลาต้องบูรณาการการจัดการสิ่งแวดล้อมหรือยัง1.0 MB151
055 นโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อคนไทยรัฐบาลใหม่ควรทำอย่างไร127.8 KB150
056 นโยบาย...ที่ดินป่าไม้ถึงเวลาต้องสังคายนา158.0 KB123
057 ความสามารถในการแข่งขัน นโยบายสาธารณะและมหาวิทยาลัยของไทย122.4 KB142
058 น้ำท่วมเห็นทีต้องแก้ไขไม่ใช่แก้ขัด106.3 KB133
059 บทเรียนจากน้ำท่วมที่ต้องการการสังคายนา142.5 KB171
060 การจัดการน้ำ จะบูรณาการกันอย่างไร162.2 KB132
061 คนไทยได้อะไรจากการท่องเที่ยว109.6 KB125
062 มหาอุทกภัยกับกุญแจสู่ความสำเร็จของการป้องกัน134.5 KB136
063 พลิกโฉมประเทศไทย166.4 KB142
064 มาบตาพุดชีวิตคนไทยมีค่าแค่ไหน126.4 KB119
065 อนาคตครอบครัวไทย อบอุ่นและมั่นคงแค่ไหน ในการเมืองแบบไทย123.8 KB129
066 กลไกเพื่อป้องกัน และบรรเทาอุทกภัย1.1 MB152
067 งบการจัดการน้ำท่วม จะคิดอ่านกันอย่างไร123.4 KB171
068 AEC เมดิคัล ฮับ กับแพคเกจของนโยบายสาธารณะที่น่าจะมี1.4 MB146
069 เชียงรายกับชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนไป137.8 KB140
070 จากละครไทยสู่การส่งออก116.0 KB118
071 คำสั่งเหนือเมฆ106.0 KB143
072 การกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฝันที่(ยัง)ไม่เป็นจริง127.0 KB130
073 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ช่วยชาติได้หรือไม139.0 KB143
074 วิทยาศาสตร์การแพทย์ และอุตสาหกรรมใหม่ในยุคเออีซี1.4 MB132
075 อนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากยุคโชติช่วงชัชวาล สู่ Connectivity Hub1.4 MB182
076 ท่องเที่ยว กับ Thainess1.1 MB131
077 เมืองไทยกับเมดิคัลฮับ มุมนโยบายใหม่979.8 KB139
078 อนาคตครัวไทยสู่ครัวโลก แค่เพียง Thainess ไม่พอ!!146.3 KB134
079 โอกาสการท่องเที่ยวไทย เมื่อเปิดAEC125.0 KB137
080 แผ่นดินไหวล้านนา กับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น852.3 KB140
081134.6 KB142
082 ท่องเที่ยวไทยไม่ใช่กระจอก เราคือหงส์เหิน142.6 KB125
083 กระจายอำนาจ เพื่ออนาคตของประเทศและคืนความสุขให้รากหญ้า146.1 KB138
084 4มหากระแส ด้านการท่องเที่ยว154.9 KB140
085 มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท่องเที่ยววิถีชุมชน146.8 KB134
086 ยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น!!!135.2 KB155
087 ภาษีที่'ทน'ได้152.3 KB170
088 ยุทธศาสตร์ท่องเที่ยว ระดับจังหวัดและระดับชาติ131.2 KB139
089 ลำดับของไทยในการท่องเที่ยวโลก ข่าวดีและข่าวร้าย110.1 KB156
152 การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน (อีกครั้ง)143.0 KB210
จากหนังสือพิมพ์อื่นๆ
001 ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อสุขภาวะคนไทย สสส.ผนึก 2 หน่วยงาน ตอบโจทย์งานวิจัย ใช้จริง98.2 KB135
002 ยกถัดไปของชาวมาบตาพุดสู้ต่อ...บนฐานข้อมูลวิชาการ160.6 KB142
003 บทบรรณาธิการ ใครยื้อท้องถิ่น63.7 KB147
004 แนะรีดภาษีรถตามอัตราการปล่อยคาร์บอน51.6 KB149
005 หนุนรัฐปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ ส่งเสริมผลิตรถเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม64.4 KB133
006 เอกชนแห่ทิ้ง สหรัตนนคร ถกคลังแจกเงินสร้างเขื่อนหวั่นน้ำท่วมซ้ำซาก108.7 KB140
007 นักวิชาการประสานเสียงประชาชนแก้นํ้าท่วมยั่งยืนอปท.ต้องเป็นแกนหลัก152.1 KB128
008 บทความพิเศษ แนวทางการจัดสรรน้ำบนความเท่าเทียมกัน1.7 MB130
009 วิจัยผลสำรวจคนกรุงจี้รัฐสกัดน้ำท่วมชั้นใน308.8 KB122
010 สกู๊ปหน้า1 วิจัยแก้น้ำท่วมจัดหนักรัฐบาล1.2 MB129
011 กระตุกมหาวิทยาลัยเห็นคุณค่าทำวิจัย392.1 KB119
012 บทความพิเศษ การปฏิรูปที่ดินในสังคมไทยปัญหาการกระจายการถือครองที่ดิน2.0 MB129
013 รู้เหนือ รู้ใต้ ความท้าทายของนักวิจัย699.4 KB118
014 NATIONAL GEOGRAPHIC ฉบับภาษาไทย การท่องเที่ยวสร้างสรรค์หรือทำลาย1.7 MB132
015 หมายเหตุประชาชน ทางเลือกใหม่เรื่องที่ดิน เปิดช่องชุมชนจัดสรรได้959.8 KB136
016 HAPPY MODEL เสริมศักยภาพท้องถิ่น..เตรียมพร้อมจัดการที่ดินชุมชน1.3 MB139
บทความศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาดจากหนังสือพิมพ์
มาสร้าง Niche Market จาก R&D วิทยาศาสตร์สุขภาพกันเถอะ 136.1 KB285
ลงทุนด้าน R & D แล้วประเทศได้อะไร101.5 KB416
ผลงานโครงการดัชนี อปท.สุขภาวะ
129- เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง22.3 MB757
130-เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่4.4 MB637
131-เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย3.1 MB483
132-เทศบาลตำบลเนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก2.4 MB342
133-เทศบาลตำบลบ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย2.7 MB196
134-เทศบาลตำบลพันเสา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก8.6 MB331
135-เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง15.3 MB722
136-เทศบาลตำบลศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน8.6 MB241
137-เทศบาลตำบลศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน22.5 MB672
138-อบต.น้ำเกี๋ยน อ.เมืองน่าน จ.น่าน3.8 MB263
139-อบต.จอมทอง อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก810.3 KB176
140-อบต.เจดีย์ชัย อ.ปัว จ.น่าน8.1 MB204
141-อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน13.7 MB225
142-อบต.บ้านใหมาสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย10.3 MB199
143-อบต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน5.4 MB221
144-อบต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน1.2 MB228
145-อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน2.6 MB222
146-อบต.แม่กิ๊ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน12.9 MB195
147-อบต.วัดพริก อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก450.7 KB175
148-อบต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน4.7 MB271
149-อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่12.0 MB194
150-อบต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร12.1 MB290
สู่อนาคตไทย
001 ฉากทัศน์ชีวิตคนไทย พุทธศักราช 257610.4 MB1040
002 ชีวิตคนไทยในสองทศวรรษของการพัฒนา3.0 MB361
003 อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้กับดักความยากจน1.9 MB936
004 อนาคตเกษตรกรรมไทย6.4 MB1199
005 ทบทวนภูมิทัศน์การเมืองไทย2.9 MB5077
006 อนาคตพลังงานไทย3.9 MB882
007 ชนบทไทยจากอดีตสู่อนาคต8.2 MB722
008 แรงงานข้ามชาติอัตลักษณ์และสิทธิความเป็นพลเมือง4.3 MB618
009 คอร์รัปชันและกลไกกำจัดกลโกง7.0 MB1112