เป้าหมายใหม่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยว : Lots in Thailand
มีนาคม 9, 2016
ลำดับที่ของไทยในการแข่งขันท่องเที่ยวโลก
มีนาคม 9, 2016

บท ความโดย. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด  สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การท่องเที่ยว

หลังจากที่ประเทศได้ประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี 2540 มาจนบัดนี้ ภาคเศรษฐกิจการผลิตเพื่อการส่งออกก็ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก แต่การท่องเที่ยวเป็นภาคที่ประสบความสาเร็จด้านรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในเศรษฐกิจไทยมากขึ้นตามลาดับ

ทุกวันนี้ทรัพยากรท่องเที่ยวของไทยได้เสื่อมโทรมลงตามลาดับ อีกทั้งบริการในภาครัฐส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้การท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปลอดภัย ก็มีอุปสรรคและข้อจากัดอยู่มาก อีกทั้งภาคเอกชนบางส่วนก็ยังทาการฉ้อฉลขูดรีดนักท่องเที่ยว ทาให้การท่องเที่ยวไทยมีภาพลักษณ์ที่เลวและเข้าสู่กับดักและราคาต่า (low price trop) พูดง่ายๆ ก็คือประเทศไทยเป็น แหล่งท่องเที่ยวราคาถูก (Cheap tourism) การท่องเที่ยวจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย รวมทั้งองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ ได้มาร่วมกันจัดการเชิงอนุรักษ์อย่างเหมาะสม

การท่องเที่ยวจะไม่สามารถจัดการอย่างยั่งยืนได้หากขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มุ่งสู่ความมีคุณภาพ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความรู้ต่อเยาวชนไทยและชุมชนท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจในเอกลักษณ์และความเป็นไทย ทาให้การท่องเที่ยวสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้ความรู้และเกิดความปิติสุขพร้อมๆ กัน

ท่านนายกรัฐมนตรี พ.อ.ทักษิณ ชินวัตร ได้ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวมาตั้งแต่ต้น ในประเด็นว่าด้วยการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่ใช้จัดเวิร์กช็อป (Workshop) แรกๆ ของรัฐบาลนี้ ในการประชุมครั้งนั้น มีสาระสาคัญที่ ททท. เป็นผู้เตรียมไว้ ก็คือการทาให้ “การท่องเที่ยวยั่งยืน” เป็นวาระแห่งชาติ การท่องเที่ยวที่นี้ไม่ได้หมายความในวงแคบแค่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แต่รวมไปถึงทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและวิถีชุมชน และที่จริงรวมไปถึงคนไทย (ที่ตกเป็นทรัพยากรของการท่องเที่ยวไปโดยไม่รู้ตัว) อีกด้วย แต่ผลของการประชุมที่ปรากฏเป็นข่าวเด่นในหน้าหนังสือพิมพ์ ได้แก่ การประกาศให้มีเขตปลอดภาษีในเมืองท่องเที่ยวสาคัญๆ และยังมีมติที่สาคัญอื่นๆ ซึ่งท่านนายกฯ ก็ได้มีคาสั่งในที่ประชุมให้แก้ไขคอขวดต่างๆ ในการบริหารงานที่สาคัญคือ ตั้งหน่วยงานกลางเพื่อประสานงานด้านการท่องเที่ยวเพราะ ททท. มีภารกิจหลักด้านการตลาดและไม่ใช่หน่วยราชการจึงไม่อาจประสานงานในระบบราชการได้เต็มที่

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

2 ปีของรัฐบาลทักษิณ
183.0 KB
228 Downloads
รายละเอียด

Comments are closed.