มีนาคม

โดย

มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ชัยพงษ์ สำเนียง
กุลดา เพ็ชรวรุณ

สิงหาคม 2555

คำนำ

เอกสารฉบับนี้เป็นบทสรุปจากการศึกษาของโครงการย่อยในชุดโครงการการศึกษานโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชน โดยมีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และข้อจำกัด ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3)

การศึกษาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริการ อปท. กว่า 40 ท่านจากภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากเกินกว่าที่จะเอ่ยนามได้ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒินายประเทศ ซอรักษ์ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง นายวีระวัฒน์ ฉินทการนันท์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ นายสกล ลีโนทัย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  นายสุวัฒน์ ควรชม สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้นายสมบัติ ลาอ่อน สำนักกฏหมาย กรมที่ดิน ที่ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและแก้ไขรายาน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยของคุณเป็นอย่างสูงไว้ในที่นี้อีกครั้ง

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 MB
318 Downloads
รายละเอียด

มีนาคม 9, 2016

กรณีศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ชัยพ […]
มีนาคม 9, 2016

กรณีศึกษา กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

โครงการวิเคราะห์ความยั่งยื […]
มีนาคม 9, 2016

โครงการจับตานโยบายสาธารณะ (Policy Watch) -1 ปีกับการจับตานโยบายรัฐบาล

โครงการจับตานโยบายรัฐ (Pol […]
มีนาคม 9, 2016

ความรู้ นโยบาย และวิถีชีวิต

บทความโดย: รศ. ดร. มิ่งสรร […]