มีนาคม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

แผนงานนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (RDG5650061)

โดย

1. ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
2. ศ. ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
3. ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่
4. นายณัฐพล อนันต์ธนสาร สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

พฤษภาคม 2558

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะประยุกต์ใช้แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม รวมทั้งการค้นหาปัจจัยที่มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจโรงแรมมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดค่าจ้าง (wage determination) ในอุตสาหกรรมโรงแรม และค้นหาแนวทางการการพัฒนาแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ การศึกษานี้มี 4 ส่วนคือ

  1. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมในอาเซียน
  2. ประสิทธิภาพการดำเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
  3. การกำหนดค่าจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
  4. ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ระดับอุตสาหกรรมและแรงงาน

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก e-Book หรือเอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลดเป็น PDF

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม (1.1 MB, 455 downloads)

มีนาคม 8, 2016

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพการดำเนินงานและการยกระดับคุณภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคร […]
มีนาคม 8, 2016

หาดทรายคุณค่า…ชีวิตที่ถูกลืม

หาดทรายคุณค่า…ชีวิตท […]
มีนาคม 8, 2016

หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่นับวันจะสูญสิ้น

หาดทรายมรดกทางธรรมชาติที่น […]
มีนาคม 8, 2016

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โคร […]